Despre UnAȘM

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (UnAŞM) este o instituţie de învăţământ superior, care îşi desfăşoară activitatea, în calitate de persoană juridică, în baza legislaţiei Republici Moldova, actelor normative ale Ministerului Educaţiei al RM şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), Statutului UnAŞM, fiind finanţată din bugetul de stat şi din venituri proprii.

UnAŞM a fost creată prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1093-IV din 23.04.2007(Monitorul Oficial nr.57-59/276 din 27.04.2007), în temeiul art. 88 lit. j) şi al art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,  precum şi al art. 401 alin.(8) din Legea învăţământului, ca centru de interes naţional, în care se îmbină şi se dezvoltă armonios activităţile de învăţământ, cercetare ştiinţifică, inovare şi cultură.

Ziua  universităţii se sărbătoreşte anual, la 27 aprilie, iar cu acest prilej sunt organizate manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive.

UnAŞM se identifică prin antet, sigiliu şi sediu central (str. Academiei 3/2, Chişinău, RM) şi activează în strînsă colaborare cu institutele de cercetare ale AŞM în cadrul cluster-ului educaţional-ştiinţific „UnivER SCIENCE”, constituit printr-un acord de asociere. Cluster-ul serveşte drept punte de legătură dintre procesul de instruire şi mediul academic. Prin contribuţia acestuia la realizarea programelor de instruire, potenţialul uman de calificare înaltă şi baza tehnico-materială corespunzătoare, UnAŞM capătă o nouă dimensiune europeană în pregătirea profesională a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

 

 

 

 

Misiune

Misiunea universităţii rezidă în dezvoltarea şi implementarea  programelor de studii performante la toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, generarea capacităţilor de cercetare şi inovare, dar şi atragerea în cercetare a celor mai buni tineri specialişti, care dispun de un potenţial ridicat de pregătire profesională.

Obiective

 • promovarea învăţământului şi cercetării în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul de valori universale;
 • asigurarea calităţii activităţilor educaţionale, de cercetare şi gestiune, prin implementarea celor mai recente performanţe ale sistemelor naţionale şi internaţionale de învăţământ universitar şi postuniversitar;
 • asigurarea unui cadru de interconexiuni dintre ştiinţă, sectorul inovaţional şi cel de producere;
 • creşterea vizibilităţii interne şi europene a Universităţii prin intensificarea colaborărilor academice cu mediul socio-economic;
 • promovarea unui sistem eficient de management, bazat pe principiile autonomiei universitare, în parteneriat cu beneficiarii serviciilor educaţionale;
 • adaptarea continuă a ofertei educaţionale la dinamica şi exigenţele pieţei naţionale a muncii;
 • motivarea absolvenţilor pentru activitatea de cercetare ştiinţifică fundamentală în scopul revigorării potenţialului ştiinţific al AŞM;
 • dezvoltarea şi consolidarea programelor de doctorat în cadrul unor şcoli doctorale şi /sau a centrelor de excelenţă;
 • asigurarea calităţii vieţii universitare a studenţilor;
 • dezvoltarea unei culturi instituţionale care promovează excelenţa ştiinţifică, didactică şi socială şi care să determine implicarea întregii comunităţi academice în implementarea Sistemului de Management al Calităţii;
 • contribuţia la dezvoltarea locală şi naţională din punct de vedere social, economic, cultural, prin implicare în viaţa comunitară.

Oferta Educațională

Învăţământul universitar este organizat în conformitate cu principiile  Procesului Bologna şi include trei cicluri de formare profesională – licenţă, masterat, doctorat.
Universitatea a fost  acreditată de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, RM, pe profilul de cercetare  Genetică funcţională şi Bioinformatică  şi este abilitată cu dreptul de activitate de doctorat la acest profil, iar în cadrul Şcolii doctorale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, UnAŞM  şi-a asumat responsabilitatea de a promova studii doctorale avansate, oferind împreună cu Institutele de cercetare AŞM, programe de instruire universitară  şi postuniversitară performante, inclusiv perfecţionarea cadrelor din cercetare. 

Facultatea Ştiinţe ale Naturii

Catedre: Biologie; Ecologie și Ştiințe ale Mediului

Colaborează cu:

 • Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, AŞM
 • Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM
 • Institutul de Zoologie, AŞM  
 • Grădina Botanică (Institut), AŞM 
 • Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, AŞM 
 • Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie
 • Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM 
 • Institutul de Geologie şi Seismologie, AŞM 
 • Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică, AŞM

Licență, specialităţi
Bilogie, Biologie moleculară, Ecologie, Geografie.

Programe de master
Bilogie, Biologie moleculară, Ştiinţe ale mediului.

Doctorat, specialități
Chimie agricolă, Biochimie, Biotehnologie, Botanică, Ecologie, Protecţia şi ingineria mediului, Geologie generală şi regională, Genetică, Geofizică şi seismologie, Fiziologie umană şi animală, Hidrobiologie, Ihtiologie, Hidrogeologie, Meteorologie, Climatologie, Meteorologie agricolă, Microbiologie, Paleontologie, Parazitologie, Helmintologie, Anatomie patologică, Selecţia şi ameliorarea plantelor, Fiziologia plantelor, Protecţia plantelor, Zoologie.

Facultatea Ştiinţe Exacte

Catedre: Fizică și Chimie; Matemtică și Informatică

Colaborează cu:

 • Institutul de Fizică Aplicată, AŞM
 • Institutul de Chimie, AŞM
 • Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale, AŞM  
 • Institutul de Energetică, AŞM 
 • Institutul de Geologie şi Seismologie, AŞM 
 • Institutul de Matematică şi Informatică, AŞM

Licență, specialităţi
Matematică, Fizică, Chimie.

Programe de master
Matematematică şi Tehnologii Informaţionale, Informatică Aplicată, Fizică, Chimie.

Doctorat, specialităţi
Chimie: Chimia compuşilor activi polifuncţionali, Electrochimie, Chimie anorganică, Chimie organică, Chimie fizică.
Matematică şi Informatică: Programare, Ecuaţii diferenţiale, Metode economo-matematice, Economie şi management, Geometrie şi topologie, Analiză matematică, Fizică matematică şi teoretică, Cibernetică matematică şi calcul operaţional, Logică matematică, Algebra şi teoria numerelor, Modelare matematică, Metode matematice, Bazele teoretice ale matematicii.
Fizică: Cristalografie şi fizica cristalelor, Dispozitive şi sisteme de conversie a energiei, Electronica corpului solid, Microelectonică şi nanoelectronică, Surse de energie electrică şi reţele electrice, Surse de energie noi şi regenerabile, Fizica şi ingineria semiconductoarelor, Fizica corpului solid, Tehnologia semiconductoarelor şi materialele tehnicii electronice, Baze teoretice ale termotehnicii.

Facultatea Ştiinţe Socioumanistice

Catedre: Filosofie, Istorie și Metodologia Cercetării; Limbi și Literaturi

Colaborează cu:

 • Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM
 • Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, AŞM
 • Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM  
 • Institutul de Filologie, AŞM

Licență, specialităţi
Limba şi literatura română, Limba engleză, Filozofie şi comunicare.

Programe de master
Globalizare: istorie, politici şi culturi europene, Securitate naţională, Demografie.

Doctorat, specialități
Arheologie, Arte audio-vizuale, Criminologie, Sociologie economică şi demografie, Etnologie, antropologie cultural şi istorică, Teoria generală a dreptului, Istoria Moldovei, Istoria Românilor, Literatura Moldovei, Drept privat, Drept public, Drept public internaţional, Limba şi literatura română, Medicina şi managementul social, Filozofie socială, antropologie filozofică, filozofia culturii, Structura socială, instituţii şi procese sociale, Studii de folclor, Teoria şi istoria arhitecturii, Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale, Teoria literaturii, Teoria filozofiei, Teoria, metodologia şi istoria ştiinţelor politice, Literatură universală şi comparativă.