Avizier

În atenția doctoranzilor

  Dispoziția prorectorului USDC nr. 02/cn-22 din 21 mai 2020, cu privire la desfășurarea Conferinței științifice a doctoranzilor  Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători

Dispoziția prorectorului USDC nr. 02/cn-20 cu privire la susținerea publică a tezelor de doctorat în condițiile stării de cod roșu de sănătate în Republica Moldova


În atenția doctoranzilor

UNIVERSITATEA DE STAT „DIMITRIE  CANTEMIR”
Şcoala doctorală științe biologice
Aviz
Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul Tehnologii de obținere a produselor curativo-profilactice din materii prime de origine vegetală autohtone

Şcoala doctorală Științe Biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  Tehnologii de obținere a produselor curativo-profilactice din materii prime de origine vegetală autohtone elaborate de studentul – doctorand  Carauș Vladimir, program de doctorat: 167.01 Biotehnologie, bionanotehnologie,  domeniul științific: 1. Științe ale naturii.
Conducător de doctorat acad., dr. hab. în biologie, prof. univ. Valeriu RUDIC
Data: 17 iunie 2020, ora 14.00
Localul: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir, Sala polivalentă, str. Hîncești, 55/4
Comisia de doctorat:
Duca Maria, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician – președinte (USDC)
Gudumac Valentin, doctor habilitat în medicină , profesor universitar, USMF ”N.Testemițanu”- referent
Sturza Rodica, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, UTM – referent
Cepoi Liliana, doctor în biologie, conferențiar cercetător – referent (ȘDȘB)
Rudic Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician – membru
Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USDC, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC www.usdc.md
Avizele / comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronică a Școlii doctorale Științe biologice: sd_sb@usdc.md


În atenția doctoranzilor

Programul evaluărilor anuale Studii superioare de doctorat, ciclul III
(anul universitar 2019-2020)


În atenția doctoranzilor anului I de studii

Înscrierea la Sesiunea de restanțe va avea loc în perioada 28 - 31mai2018.
Cererea vizată de conducătorul de doctorat se depune la Secția cercetare, doctorat și managementul calității.
Examenele se vor desfășura conform Programului Sesiunii de restanțe


În atenția doctoranzilor anilor I-IV de studii

Evaluările finale pentru anul academic 2017-2018 se vor desfășura începând cu 14.05.18, conform Programului.


În atenția doctoranzilor. Sesiune repetată

În scopul lichidării restanțelor din Sesiunea - 2017, în perioada 05.06. – 09.06.17 va avea loc Sesiunea repetată, conform Orarului.


În atenția doctoranzilor anilor I-IV de studii

Evaluările finale pentru anul academic 2016-2017 se vor desfășura începând cu 15.05.17, conform Programului.


În atenția doctoranzilor anului I de studii

Orele de curs la disciplinele din Programul de pregătire avansată se vor desfășura în perioada 02.05. - 06.05.2017, conform Orarului.
Sesiunea de evaluare va avea loc în perioada 15.05. - 30.05. 2017, conform programului afișat ulterior.


Felicitări cordiale doctoranzilor-bursieri - 2017!

Bursa de Excelență a Guvernului:

 1. Acciu Adriana – specialitatea 162.01 - Genetică vegetală, anul II
 2. Bogdan Nina –  specialitatea 167.01 - Biotehnologie, bionanotehnologie, anul III
 3. Budanaev Ivan – specialitatea 111.03 - Logica matematică, algebra și teoria numerelor; bazele teoretice ale informaticii, anul II
 4. Cîrlig Natalia – specialitatea 164.01 - Botanică, anul III
 5. Croitori Dorina – specialitatea 134.01 -  Fizica și tehnologia materialelor, anul II
 6. Gînsari Irina – specialitatea 144.01 - Chimie fizică, anul II
 7. Ivanova Anastasia – specialitatea 166.01 - Ecologie, anul II
 8. Nasalciuc Irina – specialitatea 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate, anul III
 9. Troian Sergiu – specialitatea 134.10 -  Geofizică și seismologie, anul II

Burse nominale (pe domenii)

 1. Bursa „Sergiu Rădăuțanu”Curmei  Nicolai, specialitatea 134.01 - Fizica și tehnologia materialelor, anul III
 2. Bursa „Boris Matienco”Gorceag Maria, specialitatea 164.01- Botanică, anul II
 3. Bursa „Dimitrie Cantemir” – Heghea Serghei, specialitatea 613.01- Arheologie, anul III

Vă dorim și în continuare mult succes, inspirație și cutezanță pentru a atinge culmile pe care le râvniți!


Prima sesiune a doctoranzilor anului I

Orele de curs la disciplinele din Programul de pregătire avansată se vor desfășura în perioada 16.01. – 20.01.2017, conform Orarului stabilit și Calendarului academic.

Înscrierea la disciplina de specialitate obligatorie și la disciplinele complementare se va face conform opțiunilor doctoranzilor, în baza Fișei de înscriere.

Fișa completată și semnată de către doctorand și conducătorul de doctorat se va prezenta la Secția cercetare, doctorat și formare continuă ori se va expedia la adresa: claudiaoltu@gmail.com până la 30 decembrie 2016.


În atenția participanților la Conferința Științifică a Doctoranzilor  „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători” , ediția a V-a.

Materialele Conferinței: Volumul I,   Volumul II,   Volumul III.


Aviz: achitare taxa doctorat

Doctoranzii din anii III si IV de studii, înmatriculaţi în bază de contract, sunt rugaţi sa achite taxa pentru anul academic 2016 - 2917 pâna la 31 octombrie curent.


AVIZ!  Susținerea restanțelor la disciplinele din programul de pregătire generală de către doctoranzii anului I va avea loc în perioada 02.06.-16.-6.2016, conform ORARULUI


În atenția doctoranzilor Școlii doctorale Științe Umaniste

Examenele de curs la disciplina fundamentală ”Antropologia culturii” vor avea loc pe 20 mai, ora 14.00, aula 22 UnAȘM.


Aviz! Examene de doctorat la specialitate

Examenele de doctorat la specialitate pentru doctoranzii an. II, III, IV se desfășoară în perioada 20.05.-31,05.2016, conform orarului


În atenția doctoranzilor!

Susținerea repetată a examenelor de doctorat va avea loc conform orarului.


Conferința Științifică cu Participare Internațională a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, ediția a V-a

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei vă invită să participați la Conferința Științifică cu Participare Internațională a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, care se va desfășura la 25 mai 2016 conform Programului.

La conferință sunt invitați să participe doctoranzii Școlilor doctorale ale  Consorţiului academic universitar, doctoranzi din țară și din străinătate.

Prezentările se vor face în cadrul școlilor doctorale:

 1. Matematica şi ştiinţa informaţiei
 2. Științe fizice
 3. Științe chimice şi tehnologice
 4. Științe biologice
 5. Științe geonomice
 6. Ştiinţe umaniste
 7. Științe economice și demografice
 8. Științe juridice, politice şi sociologice

Înregistrarea la Conferință se va face on-line, prin completarea Formularului de participare, până la 30 aprilie 2016.

Lucrările Conferinței vor fi editate în culegeri.

Nu se percepe taxă de participare!

Lucrările științifice vor fi expediate în perioada 18 aprilie – 10 mai 2016, la adresa   doctorat.unasm@gmail.com, conform cerințelor și însoțite de avizul conducătorului de doctorat (semnat, scanat):

 • numărul de pagini complete (A5) – 4-5;
 • caractere Times New Roman;
 • dimensiunile caracterelor –  10;
 • spaţiul între rânduri  – 1;
 • margini: sus/jos/–1,5
 • dreapta/stânga – 2,0 cm;
 • titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD); sub titlu, centrat, se va scrie numele/prenumele autorului (ITALIC), şcoala doctorală, instituția (Italic).

Limbile de comunicare ale conferinței: română, engleză, rusă

Informaţii suplimentare: 

E-mail: doctorat.unasm@gmail.com

Tel. (+373 22) 72-71-40 ; 73-84-00


În atenția doctoranzilor anului I Școala doctorală Științe Biologice

Vă informăm că examenele la disciplinile ”Tehnici moderne de cercetare în biologie” și ”Farmacogenetica” se vor desfășura conform următorului orar:

 • Tehnici moderne de cercetare în biologie”, 25 aprilie, ora 9.00, biroul 18, UnAȘM;
 • ”Farmacogenetica”, 12 mai, ora 9.00, biroul 18, UnAȘM.

Vă atenționăm că mîine, 20 aprilie este termenul limită de prezentare a portofoliilor la disciplina Tehnici moderne de cercetare în biologie, iar evaluarea se va realiza, în special, pe baza portofoliului prezentat.


În atenția  aplicanților la cursurile de perfecţionare a limbii engleze ,,Scientific Communication’’

Vă informăm că testarea aplicanților va avea loc marți, 12 aprilie, ora 16:00, aulele 2 și 4 , UnAȘM.


În atenția doctoranzilor anului I, Școala doctorală Științe Biologice.

Vă informăm că portofoliile la disciplina ”Tehnici moderne de cercetare în biologie” trebuie să fie prezentate pînă la data de 20 aprilie 2016 în biroul 29, UnAȘM.
Portofoliul trebuie să conțină:

 1. Metode de cercetare însușite (minim trei) confirmate prin certificate.
 2. Prezentarea schemei experiențelor și metodologiei cercetărilor pentru teza de doctorat.
  (Se elaborează reieșind din posibilitățile instituțiilor vizitate și metodele însușite în cadrul acestora. Se anexează toate materialele analizate: articole științifice, protocoale de lucru, metodologii aplicate în cercetări similare etc.)
 3. Prezentarea unui proiect, care prevede modalități de rezolvare a obiectivelor de cercetare a doctorandului prin aplicarea tehnicilor moderne de cercetare în biologie recunoscute la nivel internațional.

Aviz! În atenția doctoranzilor

În acest an Conferința Științifică Internațională a Doctoranzilor ,,Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători’’ va avea loc în luna mai. Pe parcurs vom reveni cu detalii.
Secția cercetare, doctorat și formare continuă
Tel: 72-71-40


Aviz! În atenția conducătorilor de doctorat, membri ai Școlilor doctorale !

A demarat Concursul instituțional în vederea participării la competiția națională a proiectelor științifice privind repartizarea granturilor doctorale.


AVIZ! În atenția doctoranzilor an. I-IV! Evaluarea finalităţilor de studii

Evaluarea finalităţilor de studii se va desfășura începănd cu luna aprilie, conform Programului evaluărilor finale, anul academic 2015-2016.


În atenția doctoranzilor anului I, Școala doctorală Științe Biologice.

Va informăm că au fost introduse unele modificări în orarul disciplinei Tehnici moderne de cercetare în biologie”. Orele de curs se vor desfășura pe data de 15.03.2016, la 15.00, în cadrul Institutului de Zoologie.


În atentia doctoranzilor anului I,

Sîmbătă, 12 martie, orele de curs  vor avea loc pentru ziua de luni, 7 martie (discipline fundamentale).


Orarul orelor de curs la doctorat

În atenția doctoranzilor anului I, orele de curs se desfășoară de la 1 februarie 2016 în conformitate cu Orarul anexat.


În atenția doctoranzilor anului I Școala doctorală Științe Biologice.

Orele de curs  la disciplina ”Tehnici moderne de cercetare în biologie” se vor realiza conform graficului.

Secția cercetare, doctorat și formare continuă


Aviz!  În atenția doctoranzilor anului I.

 • Doctoranzii anului I sunt rugați să se prezinte, în perioada 12- 15 ianuarie 2016, la Secția cercetare, doctorat și formare continuă, bir. 14, pentru semnarea contractelor de studii.
 • Doctoranzii înmatriculați la învățământ cu frecvență, cu finanțare de la bugetul de stat, sunt obligați să prezinte carnetele de muncă  până la 22 ianuarie curent.

Aviz!  În atenția doctoranzilor anului I.

 • Doctoranzii anului I sunt rugați să se prezinte, în perioada 12- 15 ianuarie 2016, la Secția cercetare, doctorat și formare continuă, bir. 14, pentru semnarea contractelor de studii.
 • Doctoranzii înmatriculați la învățământ cu frecvență, cu finanțare de la bugetul de stat, sunt obligați să prezinte carnetele de muncă  până la 22 ianuarie curent.

În atenția doctoranzilor anului I de studii.

 Inaugurarea anului de învățămînt la doctorat va avea loc pe 20 ianuarie 2016, ora 14.00,  sala  festivă din Căminul studențesc al UnAȘM, str. Hîncești, 55/1, (vizavi de Universitate).


Noi competențe în bioinformatică și biomedicină
Doctorandele Universității Academiei de Științe a Moldovei Martea Rodica și Abdușa Daniela au obținut noi cunoștințe în bioinformatică și biomedicină în cadrul unei vizite de studiu la București, realizată cu susținerea proiectului Asocierea la Infrastructura Europeană de Cercetare în domeniul Biologiei.  
Echipa CBM a fost găzduită de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Științe Biologice și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare (INCDSB) în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, beneficiind de oportunitatea de a se familiariza cu domeniile de activitate și dotarea laboratoarelor instituțiilor gazdă, de a cunoaște și a însuși noi metode de cercetare. Tinerele cercetătoare au participat la un șir de seminare, au asistat la un curs de „Biostatistica în R” oferit de Departamentul de Bioinformatică din cadrul INCDSB, ce a contribuit la cunoașterea principiilor de bază ale biostatisticii și corelarea acestora cu domeniul cercetării științifice, obținerea de noi competențe de analiză și sinteză a datelor experimentale cu utilizarea limbajului de programare etc.


Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători", Ediția a IV
își va desfășura lucrările pe 10 martie 2015, în incinta Bibliotecii Științifice Centrale “Andrei Lupan”, începînd cu ora 9.00. Vezi Programul Conferinței.
Organizatorii Conferinței – Universitatea Academiei de Știință a Moldovei și școlile doctorale din cadrul Clusterului educational UnivER SCIENCE.
La conferință sunt invitați să participe doctoranzii școlilor doctorale ale Academiei de Științe a Moldovei, doctoranzi universităților din țară și din străinătate.

Prezentările se vor face în cadrul școlilor doctorale:

 1. Matematică şi știința informației
 2. Ştiinţe fizice și inginerești
 3. Ştiinţe chimice și tehnologice
 4. Ştiinţe biologice şi agricole
 5. Ştiinţe geonomice
 6. Științe umaniste
 7. Ştiinţe economice şi demografice
 8. Ştiinţe juridice, politice și sociologice

Limbile de comunicare ale conferinţei: română, rusă, engleză.

Doritorii de a participa la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”, vor prezenta pînă la 16 februarie 2015 formularul de participare completat, tezele conform  cerinţelor însoțite de avizul conducătorului de doctorat (semnat, scanat) la adresa doctorat.unasm@gmail.com.
Telefon de contact: (037322)738400

Lucrările Conferinţei vor fi editate într-o culegere de teze.

Attention:
 PhD students
The International Scientific Conference for PhD students “Contemporary Tendencies of the Development of Science: Visions of Young Researchers” will be held on March 10, 2015, in Chisinau, Republic of u Moldova, at the “A. Lupan” Central Scientific Library of the ASM.
The Conference starts at 9.00 a.m., see the Conference Program.
The Organizers of the Conference are the University of the Academy of Sciences of Moldova and the Doctoral Schools within the Educational Cluster UnivER SCIENCE.
The conference participants are PhD students of the Academy of Sciences of Moldova, as well as of Moldovan and foreign universities.
The presenters will be representatives of the following doctoral schools:

 1. Mathematics and Information Sciences
 2. Physical Sciences and Engineering
 3. Chemical and Technological Sciences
 4. Biological and Agrarian Sciences
 5. Geonomic Sciences
 6. Humanities
 7. Economic and Demographic Sciences
 8. Legal, Political and Sociological Sciences

The working languages of the Conference are: Romanian, Russian, and English.
The deadline for submitting the necessary documents is February 16, 2015.
The Participation File of each participant must include: the completed participation form,
An Abstract of the doctoral dissertation which shall be in accordance with the Doctoral Thesis Requirements and accompanied by the Recommendation Letter of the Scientific Adviser (signed and scanned).
Please send the required documents to the following e-mail address: doctorat.unasm@gmail.com

The materials accepted for the Conference will be published in a Book of Abstracts.


 

În atenția doctoranzilor an. I de studii!

Se plasează Orarul lucrului individual cu doctoranzii anului I, care se va desfășura în perioada ianuarie – aprilie.


În atenția doctoranzilor an. II și III de studii!

Se plasează totalurile atestării doctoranzilor anului academic 2013 – 2014.


 

Aviz! În atenția cursanților care au frecventat cursul „Scientific Comunication”.

Pe data de 22 ianuarie 2015, la ora 16.00, bir. 2, va avea loc conferința științifică privind evaluarea cursanților. Sunt invitați toți doritorii. Pentru mai multe detalii accesați aici.

Secţia şcoli doctorale şi instruire continuă


Felicitări cîștigătorilor Bursei de excelență a Guvernului și Bursei Nominale!

Doctoranzii – deţinători ai Bursei de excelență a Guvernului

 1. Agapi Ion – Institutul de Ecologie și Geografie
 2. Bujac Cristina – Institutul de Matematică și Informatică
 3. Cardaneț Vladlen – Insitutul de Geologie și Seismologie
 4. Chiosa Igor – Institutul de Istorie
 5. Covaci Ecaterina – Institutul de Chimie
 6. Gherboveț Sergiu – Institutul Național de Cercetări Economice
 7. Morozov Alexandr – Institutul de Zoologie
 8. Sicinski Constantin – Institutul de Cercetări Juridice și Politice

Doctoranzii – deţinători ai Bursei nominale (pe domenii)
Bursa „Dmitrie Cantemir”
Cotoman Carolina – Institutul Patrimoniului Cultural

Bursa „Anton Ablov”
Cuzan Olesea – Institutul de Chimie

Bursa „Boris Matienco”
Fulga Ludmila – Institutul de Microbiologie și Biotehnologie


În atenția doctoranzilor an. I de studii!

Se avizează structura anului academic pentru doctoranzii anului I.


În atenția candidaților la studii de doctorat cu taxă!

Lista candidaților admiși la studii de doctorat în bază de contract


În atenția doctoranzilor an. I-IV de studii!

Orarul  desfășurării atestării doctoranzilor


În atenția doctoranzilor!

Se anunță concursul pentru  obținerea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii), pe anul 2015.
La concurs pot participa doctoranzii an. II și III, forma de învățămînt cu frecvență.
Dosarele se vor depune la Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică, AȘM,  bd. Ștefan cel Mare, 1, bir. 320, în perioada 01.10.14- 07.11.14.
Dosarul va conține:

 • Fișa de evidență;
 • Demersul consiliului științific al institutului;
 • Lista lucrărilor publicate și copiile acestora;
 • Lista participărilor la seminare, conferințe, simpozioane, cu confirmările respective;
 • CV-ul;
 • Copia buletinului de identitate

Criteriile de acordare a burselor nominalizate sunt stipulate în Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii), pentru doctoranzi. (vezi Hotărîrea GM nr. 539 din 02.09.09).


ÎN ATENŢIA  DOCTORANZILOR AN. I 

 

 

În atenția doctoranzilor!

În perioada 1-15 septembrie 2014 va avea loc susținerea publică a referatelor științifice în cadrul laboratorului/sectorului/secției institutului de profil.

Notă: Tema, structura și volumul referatului se stabilesc în comun cu conducătorul de doctorat. Referatul, însoțit de avizul conducătorului de doctorat, se plasează pe sit-ul institutului, pînă la data susținerii.


 

În atenția doctoranzilor!

Marţi,1iulie 2014, ora15.00, în cadrul Seminarului Metodologic al Institutului Național de Cercetări Economice, va avea loc lecţia publică susținută de către dl Gheorghe Iliadi, dr. hab., prof. univ., cu tema: „Asigurarea metodologică a efectuării  investigaţiilor ştiinţifice”.
Sunt invitați toți doctoranzii INCE și doctoranzii an. I și II, care studiază Metodele moderne de cercetare.
Lecţia va avea loc la INCE, str. Ion Creangă, 45, bir. 209.


 

În atenția doctoranzilor an. I de studii!

Sesiunea – 2014

        Listele doctoranzilor  pe grupe:


În atenția doctoranzilor an. I de studii!

În perioada lunilor  iunie – august doctoranzii vor însuși în cadrul institutului de profil metode moderne de cercetare.
Lista metodelor moderne de cercetare și certificatul de confirmare a însușirii metodelor se anexează.


Aviz! Burse oferite de Open Society Foundations pentru doctoranzi și cadre  didactice

Fundația pentru o Societate Deschisă Open Society Foundations lansează programul de Burse pentru doctoranzi şi cadre didactice universitareCivil Society Scholar Awards (CSSA) pentru anul de studii 2014-2015 (informaţia în limbile română şi engleză).
Scopul programului respectiv reprezintă facilitarea accesului pentru doctoranzi şi cadrele didactice universitare la resursele autentice pentru dezvoltarea lor ştiinţifică şi promovarea profesională.
Pentru detalii suplimentare puteţi accesa site-ul: www.eac.md


În atenția doctoranzilor, care își fac studiile în bază de contract

Data limită de achitarea a taxei integrale este de 25.04.2014.
Admiterea doctorandului la susținerea examenelor de doctorat și colocvii va fi posibilă doar după achitarea taxei.
Doctoranzii, care nu achită taxa în termen, vor fi exmatriculați.


În atenţia doctoranzilor an. I

Orele de curs la disciplina Metodologia domeniului de cercetare se vor desfășura în perioada 20.03.14 – 16.04.14, conform orarului anexat: (Metodologia domeniului de cercetare, domeniul ştiinţelor exacte şi Metodologia domeniului de cercetare, ştiinţe exacte, biologie şi ştiinţe ale naturii, ştiinţe socioumanistice, ştiinţe juridice şi politice).


În atenţia doctoranzilor an. I

Orele de curs din programul de pregătire generală se vor desfășura în perioada 10.03.14 – 30.03.14, conform orarului anexat (istoria și metodologia domeniului de cercetare, managementul proiectelor naționale și internaționale, limba străină,   tehnologii informaționale).


În atenţia doctoranzilor an. I

Informație cu privire la numărul de credite acumulate de către doctoranzii an. II (anul de studii 2012-2013) 


În atenţia doctoranzilor an. I

Doctoranzii înmatriculaţi la forma de învăţământ la zi (buget), sunt rugaţi să  prezinte carnetul de muncă  la Secţia şcoli doctorale şi instruire continuă până la 31 octombrie, curent.


 

În atenţia doctoranzilor!

Orarul desfăşurării atestării doctoranzilor şi postdoctoranzilor.:  (vezi orarul)


 

Aviz! În atenţia doctoranzilor! 

În atenţia doctoranzilor!
Concursul pentru obţinerea Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii), pentru doctoranzi, pentru anul 2014

            Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM anunţă concurs pentru obţinerea Bursei de excelenţă a Guvernului şi a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi, pe anul 2014.
La concurs pot participa doctoranzii anului II şi III de studii, învăţămînt de zi, din instituţiile de Stat cu activitate de doctorat.
Criteriile de acordare a burselor nominalizate sunt stipulate în Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii), pentru doctoranzi, aprobat prin HG nr.161 din 15.02.2008 şi modificat prin HG nr.539 din 02.09.2009.
Dosarele, însoţite de Fişa de evidenţă a doctorandului se vor depune la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, biroul 320, în perioada 1 octombrie - 11 noiembrie 2013.
Telefoane de contact: 54 28 25; 54 63 82

Fişa de evidenţă a doctorandului.


 

În atenţia doctoranzilor anul I-IV şi postdoctoranzilor

În perioada 20 septembrie - 10 octombrie 2013 în cadrul consiliului ştiinţific al institutului de profil, vor fi audiate rapoartele doctoranzilor şi postdoctoranzilor privind realizarea programului individual de activitate pentru anul de studii 2012-2013.

Notă: Data şedinţei consiliului ştiinţific va fi stabilită de institut!


În atenţia doctoranzilor anul I

Orele de curs la disciplina Managementul proiectelor naţionale şi internaţionale se vor desfăşura în perioada 16, 17, 18, 19, septembrie 2013, conform orarului:  (vezi orarul)


Aviz! În atenţia doctoranzilor! 

 • Adeverinţele privind confirmarea studiilor de doctorat şi adeverinţa pentru susţinerea tezei de doctor (Forma-3) se eliberează în ziua de  vineri, de la 14.00 pînă la 16.00, bir. 14, în baza cererii depuse de doctorand.
 • Cererile se depun la Secţia şcoli doctorale şi instruire continuă în zilele de luni, marţi, între orele: 08.00-11.00 (în ziua de luni) şi 14.00-16.00 (în ziua de marţi).
 • Modelul cererii este anexat
 • Pentru obţinerea adeverinţei – Forma - 3, la cerere se anexează copiile proceselor-verbale ale examenelor de doctorat.

 


 

Aviz! În atenţia doctoranzilor anul I-II.

Puteţi încărca Lista subiectelor pentru examenul de doctorat la cursul: Istoria si metodologia domeniului de cercetare.

 


 

Aviz! În atenţia doctoranzilor!

Doctoranzii anul I de studii sunt rugaţi să prezinte la Secţia şcoli doctorale şi instruire continuă, până la data de 10.04.13, o fotografie 3x4(color) pentru legitimaţie.

 


În atenţia doctoranzilor:

 • Examenele de doctorat la disciplinele: Limba străină, Informatica, Istoria şi metodologia domeniului de cercetare se vor desfăşura în perioada 15.05. - 31.05.2013;
 • Examenul de doctorat la specialitate şi testarea la specialitate vor avea loc de la 03.06. pînă la 07.06.13.
 • Listele doctoranzilor admişi la examenul de doctorat vor fi afişate după 20.04.13.

Notă:

 • La examen se admit doar doctoranzii care au realizat programa de studii la disciplina respectivă şi au achitat integral taxa de studii (pentru persoanele înmatriculate cu taxa de studii) .

 


 

În atenţia doctoranzilor an. I:

În perioada martie-august doctoranzii an.I vor însuşi în cadrul institutelor AŞM metode moderne de cercetare.
Lista metodelor de cercetare, precum şi cererea de selectare a lor pot fi încărcate mai jos.

 


În atenţia doctoranzilor an. I:

 

ORARUL orelor de curs la disciplina Istoria şi metodologia domeniului de cercetare

Lista Doctoranzi