The Third National Symposium with international participation "Advanced Biotechnologies - Achievements and Prospects"

În perioada 24 – 25 octombrie 2013, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM în colaborare cu Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei au organizat al III-lea Simpozion naţional cu participare internaţională “Biotehnologii avansate – realizări şi perspective” axat pe promovarea şi diseminarea rezultatelor ştiinţifice noi obţinute în domeniul biotehnologiilor avansate, expuse în 324 rezumate din domeniile biologiei, agriculturii, medicinei, elaborate de cercetători din 94 instituţii de cercetare şi universităţi din RM, România, Rusia, Ucraina, Belarus, Vietnam, California, Carolina de Nord, Cameroon, Filipine. 
La simpozion s-au înregistrat 157 participanţi, inclusiv 145 din Republica Moldova şi 12 din străinătate.
În cadrul simpozionului au fost prezentate 20 rapoarte orale şi 61 postere, care reflectă rezultatele ştiinţifice semnificative, ce vizează realizările obţinute de cercetătorii din RM şi de peste hotare în domeniul biotehnologiilor contemporane, evaluării şi modelării capacităţii biosintetice a diferitor specii de plante şi microorganisme, geneticii şi ameliorării plantelor şi estimării diversităţii genetice a plantelor de cultură, aromatice şi medicinale, etc.
Evenimentul a demarat cu cuvânt de salut din partea conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a participanţilor din străinătate. Conducerea AŞM a înmânat diplome de merit academic pentru colaborare activă cu cercetătorii din RM următoarelor instituţii din străinătate:

 • Institutul de Biologie Bucureşti, România
 • Institutul de Cercetări Biologice Iaşi, România
 • Centrul de Cercetări Biologice “Stejarul” Piatra Neamţ, România
 • Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni-Neamţ, România
 • Universitatea „A. I. Cuza”, Iaşi, România
 • Institute of Agricultural Genetics, Hanoi, Vietnam
 • Всероссийский НИИ Селекции и Семеноводства Овощных Культур (ВНИИСОК), Россельхозакадемия, Москва, Россия
 • Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
 • Международный Государственный Экологический Университет им. А. Д. Сахарова, Минск, Беларусь

Lucrările au fost publicate în cadrul a patru secţii:

 • Inginerii celulare şi tisulare
 • Tehnici şi metode în biotehnologie
 • Biotehnologii avansate în agricultură
 • Fitoremedierea şi biosecuritatea

Participanţii s-au implicat activ la discuţiile axate pe temele şi direcţiile de cercetare prezentate, atât în cadrul comunicărilor, cât şi în sesiunea de postere, acumulând astfel un schimb de experienţă şi stabilind noi relaţii de colaborare în domeniile lor de interes.
La finele evenimentului, participanţii au adoptat o Rezoluţie, în care au menţionat nivelul înalt de organizare şi participarea masivă a savanţilor de peste hotare, semn că tematica abordată prezintă interes deosebit pentru cercetătorii din domeniu. De asemenea, au fost trasate noi obiective de perspectivă ce vizează elaborarea soiurilor intensive, care îmbină plasticitatea ecologică şi calitatea înaltă a producţiei; crearea unor soiuri şi hibrizi rezistenţi la boli, care ar permite micşorarea impactului chimic asupra cenozelor; utilizarea metodelor biotehnologice în scopul depăşirii incompatibilităţii inter-generice; îmbunătăţirea şi elaborarea noilor metode şi procedee de producere а materialului semincer şi săditor etc. 
Cele mai actuale şi relevante lucrări vor fi publicate sub formă de articole într-o ediţie specială a Buletinului AŞM, Ştiinţele Vieţii.