Întrebări frecvente

Cum se calculează media generală pe semestru?

Media generală pentru semestru se determină în baza mediei aritmetice a notelor obţinute la sesiunea de examinare.

Pot lua bursă dacă sunt înscris la studii contra taxă?

Da. La concursul burselor participă în egală măsură studenţii înmatriculaţi la studii din contul bugetului de stat şi contra taxă. Bursa se acordă in funcţie de rezultatele academice ale studentului obţinute la finele semestrului anterior.

Care este numărul necesar de credite pentru promovarea în anul următor de studii?

Sunt promovaţi în anul următor de studii doar studenţii care au realizat integral planul de studii pentru anul respectiv acumulând 60 credite.

Când are loc Admiterea la studii?

Admiterea se desfăşoară în conformitate cu decizia Ministerului Educaţiei (orientativ - luna iulie). Mai multe detalii poţi găsi în meniul Admitere.

Este obligatorie înscrierea la Modulul psiho - pedagogic?

Nu. Modulul psiho-pedagogic este necesar pentru a profesa în învăţământ şi se oferă opţional.

E posibil transferul de la o specialitate în cadrul aceleiaşi facultăţii sau facultăţi diferite?

Da, doar în cadrul aceleaşi facultăţi, la finele primului an de studii, cu condiţia incheierii cu succes a acestuia.

Care este diferenţa dintre notă şi credit?

Nota reprezintă o măsură numerică sau un calificativ folosit pentru a descrie rezultatele evaluării la un curs. Creditul este o unitate de măsură convenţională a volumului de muncă (exprimat în timp) al studentului, necesar pentru asimilarea cunoştinţelor în vederea promovării unei discipline din planul de învăţământ. 1 unitate de credit = 30 ore de activitate de învăţare (în auditoriu şi lucru individual).

De câte ori am voie să susţin un examen?

Un examen poate fi susţinut de maximum 3 ori. Dacă examenul nu a fost promovat din prima dată, studentul poate susţine repetat sau se poate constitui, la cererea cadrului didactic sau a studentului, o comisie de examinare, formată din trei persoane, aprobată de decanul facultăţii. În componenţa comisiei este inclus şi cadrul didactic care a predat cursul respectiv. În cazul în care studentul nu obţine nota de promovare după cea de a doua prezentare, la a treia susţinere a unei probe, în mod obligatoriu, se constituie o comisie din trei persoane cu aprobarea rectorului instituţiei. În componenţa comisiei va fi inclus şi cadrul didactic care a predat cursul respectiv.

Cum pot să-mi măresc nota la un examen?

Studentul poate să solicite reexaminare pentru mărirea notei la cel mult două unităţi de curs pe an, în cazul când a promovat toate examenele din anul respectiv de studii. Abilitatea de aprobare a cererii de reexaminare pentru mărirea notei aparţine Consiliului Facultăţii. Proba se susţine în perioada sesiunii de lichidare a restanţelor. Reexaminarea pentru mărirea notei nu se poate repeta, iar nota obţinută nu influenţează acordarea bursei de studii.

Pot contesta nota obţinută la examen dacă nu sunt de acord cu evaluarea?

Studentul poate contesta nota  în decurs de 24 de ore din momentul anunţării notei. Prin dispoziţia decanului, se alcătuieşte Comisia de contestaţie. Comisia de contestaţie poate anula nota şi dispune formarea unei comisii de examinare din trei persoane, în vederea repetării examenului. Cadrul didactic care a predat cursul respectiv nu este inclus în componenţa comisiei de examinare.

În ce cazuri pot fi exmatriculat?

Studentul poate fi exmatriculat în următoarele cazuri:

 • pentru nereuşită (cel mult o corigenţă), după o lună de la începutul anului de studii;
 • nu a promovat un colocviu sau un examen după a treia prezentare;
 • nu a promovat colocviile şi examenele la trei discipline;
 • absenţe nemotivate la cel puţin 1/3 din timpul prevăzut pentru disciplinele din planul de învăţământ în semestru dat;
 • pentru încălcările grave ale Statutului UnAŞM;
 • din propria iniţiativă, dacă a promovat toate formele de control;
 • pe motive de sănătate;
 • a promovat un examen în mod fraudulos (cu dovezi incontestabile).

Cum mă pot restabili la studii?

Persoanele exmatriculate pot fi restabilite la studii nu mai devreme de zece luni şi nu mai târziu de trei ani după exmatriculare. Procedura de reînmatriculare constă în depunerea unei cereri prin care studentul îşi exprimă opţiunea de a relua studiile. Nu se face restabilirea studenţilor anului I, precum şi studenţilor exmatriculaţi pentru încălcări grave ale Statutului UnAŞM; Restabilirea la anul I, în cazuri excepţionale, se admite prin coordonare cu Ministerul Învăţământului şi Tineretului.

Cum mă pot transfera de la o facultate la alta sau la o altă universitate?

    Transferul studenţilor poate fi efectuat de la o facultate la alta, precum şi de la o instituţie de învăţământ la alta, la specialităţile înrudite.
    Când se solicită transferul de la o facultate la alta, în cadrul UnAŞM, aprobarea acestuia este de competenţa rectorului, cererile fiind avizate favorabil de către decanii ambelor facultăţi.
    Transferul de la o instituţie de învăţământ superior la alta se efectuează cu permisiunea rectorilor instituţiilor respective.
Transferul se efectuează:

 • numai la anul doi şi în următorii ani de studii, cu excepţia ultimului an de studii şi numai de la o facultate (instituţie) la o altă facultate (instituţie) cu acelaşi profil, prin respectarea criteriilor de performanţă profesională, stabilite de fiecare facultate (instituţie);
 • numai pe locurile disponibile;
 • după promovarea anului precedent de studii în timpul vacanţei de vară.