Contabilitate

Secţia Contabilitate constituie  o subdiviziune a Direcției administrare logistică și economică, care planifică şi gestionează mijloacele financiare bugetare şi extrabugetare, realizează evidenţa contabilă a obiectelor de inventar şi alte operaţiuni în limita competenţelor.

ACTIVITĂŢI

  • întocmirea şi realizarea de comun acord cu administratia universităţii a devizelor de venituri şi cheltuieli;
  • evidenţa veniturilor şi cheltuielilor conform devizului financiar al mijloacelor speciale;
  • calcularea salariilor şi burselor;
  • efectuarea inventarierii resurselor băneşti, decontărilor şi valorilor materiale;
  • instruirea persoanelor responsabile de valorile materiale, privind modalitatea evidenţei şi integrităţii valorilor;
  • control asupra integrităţii fondurilor fixe, a obiectelor de mică valoare şi durată scurtă;
  • întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă structurilor ierarhic superioare;
  • perfectarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, devizelor de cheltuieli, a calculelor de deviz, etc., predarea lor în arhivă în ordinea stabilită.

REGULAMENTE