Carte de vizită

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (USDC) reprezintă o instituţie publică de învăţământ superior, subordonată Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
Instituția, numită inițial Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (UnAȘM), a fost fondată prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1093-IV din 23 aprilie 2007 și înregistrată în Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale al Ministerului Justiţiei cu numărul de identificare de stat – 1008600019692. UnAȘM a fost redenumită în Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” (USDC) în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 197 din 22 februarie 2018, prin care fondatorul instituției devine Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM (MECC).
Finanţată de la bugetul de stat, dar, în acelaşi timp, şi din venituri proprii obţinute conform legislaţiei în vigoare, USDC constituie o comunitate academică distinctă, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de autonomie universitară, libertate academică, recunoaşterea drepturilor fundamentale ale omului şi principiului supremaţiei legii.
USDC activează în baza prevederilor Codului Educaţiei nr. 152, Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, a convențiilor și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte și a Cartei universitare.
Universitatea se identifică prin denumire, antet, ștampilă cu Stema de Stat. Sediul universității este str. Academiei 3/2, municipiul Chişinău, Republica Moldova. Site-ul oficial al USDC este www.usdc.md (www.edu.asm.md). Ziua universităţii se sărbătoreşte anual, la 27 aprilie, iar cu acest prilej sunt organizate manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive.
USDC oferă studii la ciclurile I, II și III, cu finanțare de la bugetul de stat și prin achitarea taxei de studii, în modul stabilit în contractul încheiat cu studenții beneficiari, respectînd valorile concurenţei oneste în promovarea imaginii și ofertei educaţionale.

 

 

 

 

Viziune

Viziunea USDC constă în consolidarea și promovarea imaginii unei instituții de învățământ superior performantă prin integrarea educației, ştiinţei şi inovării, dezvoltarea excelenței în instruire și cercetare, afirmarea culturii şi activismului civic.

Misiune

Misiunea USDC este de a genera și transmite cunoştinţe în procesul de formare profesională a specialiștilor și de afirmare a studenților și membrilor comunității universitare în domeniul ştiinţelor fundamentale și aplicate prin programe de studii de înaltă calitate la toate ciclurile şi formele pregătirii universitare şi postuniversitare.

Obiective

  • asigurarea calității procesului instructiv-educativ şi de cercetare ştiinţifică conform standardelor de referinţă și implementarea performanţelor sistemului naţional şi internaţional de învăţământ universitar;
  • promovarea unui sistem eficient de management, bazat pe principiile autonomiei universitare, în parteneriat cu beneficiarii serviciilor educaționale;
  • dezvoltarea ofertei educaţionale și a curricula universitară în raport cu necesitățile și exigenţele pieţei muncii;
  • promovarea performanţei în instruire şi cercetare ştiinţifică, a culturii calităţii în viaţa universitară şi asigurarea unui mediu adecvat de dezvoltare profesională bazat pe respectarea normelor de etică; sporirea vizibilității naționale și internaționale a USDC în scopul integrării în spaţiul unic al învățământului superior şi aria europeană de cercetare ştiinţifică şi inovare;
  • identificarea şi valorificarea capacităţilor individuale ale fiecărui student, dezvoltarea personalităţii acestora în spiritul valorilor umane naţionale şi universale;
  • formarea unei personalităţi capabile să ia decizii privind propria carieră, să contribuie la crearea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională şi să se integreze în viaţa socială;
  • promovarea pluralismului opiniilor, a analizelor critice şi constructive, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a principiului supremaţiei legii;
  • consolidarea spiritului de comunitate universitară, dezvoltarea și menținerea relaţiilor profesionale, ştiinţifice şi sociale cu absolvenţii universității;
  • contribuirea la dezvoltarea locală şi naţională din punct de vedere social, economic, cultural printr-o implicare activă în viaţa comunitară.