Managementul calității

CONCEPTUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN USDC

USDC abordează managementul calității procesual și sistemic, în corelare cu specificul instituției și structura sa organizatorică, orientându-se spre îmbunătăţirea continuă a tuturor activităţilor şi responsabilizarea fiecărui membru al comunităţii academice în realizarea misiunii sale.
Asigurarea calităţii este realizată prin Sistemul de management al calității (SMC), care este susținut de o structura organizaţională, resurse şi responsabilităţi, prevăzute de Regulamentul instituțional al SMC. Conform Regulamentului obiectivele USDC privind asigurarea calităţii sunt:

  • dezvoltarea unui proces educaţional de înaltă calitate, adaptat la cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere, în acord cu realizările în domeniul ştiinţelor şi cerinţele pieţei muncii;
  • dezvoltarea unui cadru instituţional favorabil simbiozei între pregătirea academică şi cea profesională;
  • încurajarea participării membrilor comunităţii academice la dezvoltarea şi implementarea unui sistem modern şi eficient de asigurare a calităţii în educaţie şi cercetarea ştiinţifică;
  • monitorizarea permanentă şi evaluarea sistematică a calităţii procesului de învătământ pe bază de standarde internaţionale în scopul identificării şi corectării prompte a disfuncţionalităţilor şi neconformităţilor;
  • perfecţionarea continuă a calificării profesionale a corpului profesoral;

SMC este coordonat la fiecare nivel ierarhic al USDC de către managerul nivelului respectiv: universitate – rector; facultate – decan; catedră – şef catedră, secţie – şef secţie, care își asumă responsabilitatea pentru asigurarea calității în subdiviziunea gestionată.
Conform actelor normative în vigoare, la nivelul USDC funcţionează Comisia pentru Managementul Calității (CMC), care urmăreşte implementarea strategiilor şi politicilor de asigurare a calităţii, în acord cu viziunea, misiunea şi politica universităţii şi în concordanţă cu dinamica naţională, europeană şi internaţională în domeniu.
În baza recomandărilor Liniilor directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii, în USDC au loc o serie de procese de bază numite procese cheie și anumite procese suport care asigură condițiile cadru pentru derularea proceselor cheie. Pentru asigurarea conformității cu standardele de calitate a tuturor acestor procese, USDC are dezvoltat un sistem complex de proceduri interne de asigurare a calității sistematizat în Nomenclatorul procedurilor interne. Conform Nomenclatorului funcționarea eficientă a instituției este asigurată de 8 proceduri de sistem și 20 de proceduri operaționale care reglementează trei domenii de bază: domeniul academic, domeniul personal, domeniul financiar.

INDICATORI DE PROGRES
Eficiența sistemului intern de asigurare a calității este monitorizată permanent și confirmată prin indicatorii de progres la nivelul resurselor, al proceselor și al rezultatelor.

La NIVELUL RESURSELOR (INPUT), indicatorii de creștere a calității se referă la:
- personal
- programe, conținuturi didactice
- logistică
- cadrul normativ intern

Indicatorii de progres la NIVELUL PROCESELOR se exprimă în:
- eficiența managementului instituțional
- calitatea serviciilor

Indicatori de progres la NIVELUL REZULTATELOR (OUTPUT) se exprimă în:

  • Calitatea studenților
  • Competențe acumulate