Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUŢIONALĂ este organul de conducere care se întruneşte cel puţin o data în trimestru sau ori de cîte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor.

ATRIBUŢII

 • coordonează elaborarea Planului de dezvoltare strategică instituţională, care cuprinde viziunea, misiunea, strategia de dezvoltare a instituţiei de învăţămînt şi acţiunile principale pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, şi îl prezintă senatului pentru aprobare;
 • monitorizează, evaluează eficienţa utilizării resurselor financiare şi prezintă senatului pentru aprobare proiectul bugetului instituţiei de învăţămînt;
 • aprobă contractul-tip de studii şi cuantumul taxelor de studii;
 • asigură managementul instituţional privind drepturile de proprietate intelectuală şi de transfer tehnologic;
 • ia decizii, cu avizul favorabil al senatului, privind:
  • dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului instituţiei, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
  • iniţierea şi închiderea programelor de studii, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
  • metodologia de salarizare şi stimulare a personalului;
  • activităţile de antreprenoriat, parteneriatele public-private şi cooperarea cu mediul de afaceri;
  • angajarea în consorţii şi fuzionarea cu alte instituţii de învăţămînt superior;
 • organizează şi desfăşoară alegerile pentru postul de rector în conformitate cu regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a alegerilor.

COMPONENŢA NOMINALĂ

 1. ȚVIRCUN Victor,  dr. hab., prof. univ., directorul Institutului Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, desemnat de senatul USDCpreședinte
 2. IACOB Mihaela, șef adjunct, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare, desemnată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
 3. DANILEVICI Diana, auditor în cadrul BDO Audit & Consulting SRL, desemnată de Ministerul Finanțelor
 4. BOȚAN Igor, dr., directorul executiv al Asociaţiei pentru democraţie participativă ADEPT, desemnat de fondator
 5. ROMANCIUC Lidia, dr., cercetător științific superior, Relații internaționale, transfer tehnologic și brevetare, Institutul de Chimie al MECC, desemnată de senatul USDC
 6. PADURARU Galina, dr. conf. univ., conferențiar universitar, Facultatea Științe Fundamentale, USDC, aleasă de adunarea generală a membrilor consiliilor facultăților și a reprezentanților studenților din senat și din consiliile facultăților
 7. CLAPCO Steliana, dr., conferențiar universitar, cercet. șt. coordonator, Facultatea Științe Fundamentale, USDC, aleasă de adunarea generală a membrilor consiliilor facultăților și a reprezentanților studenților din senat și din consiliile facultăților, secretar
 8. HANGANU Aurelia, dr. hab., conf. univ., rector, USDC
 9. ERHAN Ana, prorector Administrare economică și logistică, USDC.