Applied Informatics

Descrierea generală

Programul de masterat Informatică Aplicată este un masterat de cercetare, orientat spre pregătirea specialiştilor ce cunosc profund metodologia cercetării informatice, sunt capabili să formuleze şi să elaboreze metode noi de cercetare pentru problemele actuale din ştiinţă şi tehnică. Disciplinele predate şi cercetările efectuate în cadrul acestui masterat se axează spre formarea unui specialist capabil să aplice aparatul matematic la modelarea diverselor procese şi să efectueze investigaţii ştiinţifice  în diferite domenii cu implicarea aprofundată a matematicii la modelarea proceselor studiate. Programul de studiu prevede discipline  fundamentale: Limbaje formale şi automate; Aspecte moderne în proiectarea sistemelor informaţionale; Teoria algoritmilor; Calcul paralel; Modelarea matematică a proceselor decizionale; Teoria complexităţii algoritmilor. În cadrul disciplinelor de specialitate: Calcul stosactic; Aplicaţiile calcului diferenţial; Teoria măsurii şi Integrala Lebesque; Probleme multicriteriale şi metode de soluţionare ale lor; Teoria matematică a investiţiilor; Procese semimarkoviene şi aplicaţii masteranzii obţin cunoştinţe şi abilităţi specifice specialităţii.

La finalizarea studiilor, absolventul va obţine competenţe generale:

  • să estimeze importanţa realizărilor informaticii pentru societate;
  • să cunoască, să selecteze şi să aplice modalităţile de autoinstruire în domeniul informaticii şi domeniilor aferente;
  • să cunoască tendinţele contemporane şi să înţeleagă perspectivele de dezvoltare a domeniului.

competenţe specifice:

  • să evidenţieze direcţiile principale de dezvoltare ale informaticii moderne;
  • să analizeze ştiinţific problemele teoretice şi aplicate ale informaticii şi să formuleze concluzii bine   argumentate;
  • să aplice practic cunoştinţele acumulate la elaborarea de idei, concepte, modele;
  • să realizeze activităţi experimentale în scopul promovării şi transferării în diverse sectoare de activitate a rezultatelor obţinute;
  • să-şi dezvolte capacităţile de autoinstruire;
  • să aplice tehnologiile informaţionale moderne.

Institute încadrate în realizarea programului

Institutul de Matematică şi Informatică  AŞM   (Certifcat de acreditare: seria I nr. 002, Hotărârea nr.  5/AC din 12.01.2006).

Direcţiile ştiinţifice fundamentale şi aplicate

Masteranzii au posibilitatea să elaboreze lucrările de masterat în următoarele direcţii de cercetare: Teoria probabilităţilor şi aplicaţii. Sisteme informatice suport pentru decizii. Modelare şi optimizare. Problemele actuale ale dezvoltării societăţii informaţionale. Bazele teoretice ale sistemelor informatice. Modele formale de calcul, inclusiv modele de calcul biologice. Modelarea matematică a proceselor macroeconomice. Sisteme informatice în algebra computaţională. Sisteme informatice în lingvistica computaţională.

Perspective de angajare

Absolvenţii programului de masterat Informatică Aplicată vor fi pregătiţi să activeze ca cercetători în laboratoarele de cercetări ştiinţifice din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în instituţii de învăţământ superior, precum şi într-un şir de unităţi economice ale Republicii Moldova în care există o legătură directă între activitatea de cercetare şi cea de producere. Absolvenţii obţin şanse reale de a continua studiile la doctorat.

Onestitatea academică

Dezvoltarea profesională este axată pe cunoaşterea activă (prin analiză, sinteză şi investigaţii), studentul fiind plasat în centrul activităţii didactice, motivând interesul şi curiozitatea faţă de procesele ce se petrec în mediu. În acelaşi timp, esenţial este respectul acordat cunoaşterii produse de ceilalţi, indicând sursa de citare. Este interzis copiatul la examene, lucrări, teste, în timpul activităţii individuale şi elaborării rapoartelor, eseurilor. Importantă este interrelaţia adecvată între studenţi şi dintre studenţi şi profesori. Respectarea regulilor de conduită civică şi academică va asigura un proces de instruire de calitate înaltă.