Biology

Descrierea generală

Programul de studii la masterat Biologie este preconizat pentru absolvenţii ciclului I a studiilor universitare, care sunt deţinătorii diplomelor de licenţă la specialităţile: Biologia Moleculară, Biologie, Ecologie  şiprevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice în ştiinţele biologice, bazele cărora au fost obţinute în cadrul ciclului I. Disciplinele fundamentale: Proteomică, Genomică, Imunogenetică, Cercetare şi dezvoltare tehnologică, de specialitate: Bioinformatică, Sistematică şi filogenie, Fiziologie comparată, Sanocreatologie, Metabolism, Biodiversitate, Morfologie şi anatomie comparată la animale şi la plante şi disciplinela libera alegere: Transgeneza, Apoptoza, Tehnici avansate în biologie, Agricultura ecologică, Bazele moleculare ale maladiilor, Managementul calităţii produselor alimentare,  incluse în program,  sunt menite să formeze competenţele de cercetare şi profesionale ale absolventului.

La finalizarea studiilor, absolventul va obţine:

competenţe generale:

 • să autoevalueze performanţele proprii din domeniul biologiei;
 • să estimeze cunoştinţele obţinute pentru a le utiliza în rezolvarea unei probleme date;
 • să  realizeze activităţi experimentale în scopul promovării şi transferării în diverse sectoare de activitate a rezultatelor obţinute;
 • să  estimeze  importanţa realizărilor biologiei pentru societate;
 • să  aplice  tehnologii informaţionale moderne;
 • să  comunice  rezultatele cercetărilor specialiştilor din domeniu şi celor din alte domenii;
 • să analizeze  prin comparare  rezultatele obţinute cu datele existente în diferite bănci de date.

competenţe specifice:

 • să identifice principalele direcţii de evaluare şi dezvoltare a Biologiei ca ştiinţă;
 • să argumenteze utilizarea unei anumite metodologii în studiul biologiei;
 • să propună / realizeze proiecte de cercetare ştiinţifică, demonstrând un înalt grad de autonomie;
 • să cerceteze, proiecteze şi implementeze proiecte de Biologie, care să conducă la soluţii sociale;
 • să stabilească priorităţile studiilor interdisciplinare în cercetările ştiinţifice;
 • să identifice metodele adecvate obiectivelor cercetării;
 • să adapteze realizările ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile ce ţin de Biologie;
 • să aplice inovaţiile din domeniul biologiei în practică;
 • să interpreteze concepţiile biologice în vederea realizării lucrărilor proprii;
 • să utilizeze tehnologiile contemporane în colaborarea profesională;

 

Institute încadrate în realizarea programului

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor AŞM (Certificat de acreditare: Seria 1 nr. 011, Hotărârea nr. 29/AC, din 5.12.2006);
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie AŞM  (Certificat de acreditare: seria I Nr.008, Hotărârea nr 23/AC din 14.09.2006); 
Institutul de Zoologie AŞM (Certificat de acreditare: seria I nr. 003 Hotărârea nr 8/AC din 19.01.2006);
Grădina Botanică (Institut) a AŞM  (Certificat de acreditare seria I, nr. 006, Hotărârea nr 16/AC din 16.02.2006); 
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie AŞM (Certificat de acreditare: seria I nr. 001, Hotărârea nr. 4/AC din 12.01.2006); 
Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală (Certificat de acreditare: nr.50/AC, din 30 octombrie 2008)

Direcţiile ştiinţifice fundamentale şi aplicate

Elaborarea de noi principii, tehnologii şi biotehnologii ameliorative, crearea de soiuri şi hibrizi cu productivitate, calitate şi rezistenţă ecologică sporită pentru diferite sisteme de agricultură.  Elaborarea de procedee fiziologice de optimizare a agriculturii intensive, organică (ecologică). Fundamentarea metodologică a monitoringului zoologic şi a concepţiei de valorificare a lumii animale în zona de interferenţă biogeografică. Elaborarea bazelor ştiinţifice a introducerii şi valorificării fondului genetic al plantelor valoroase pentru economia naţională. Elaborarea bazelor ştiinţifice a amenajării spaţiilor verzi urbane şi rurale. Elaborarea metodelor şi procedeelor sanocreatologene. Biotehnologii agricole, fertilitatea solurilor şi securitatea alimentară.

Perspective de angajare

Absolvenţii  pot fi angajaţi în calitate de cercetători în centre academice, farmaceutice, de mediu, laboratoare  clinice şi de diagnostic, laboratoare din sectorul sănătăţii publice etc., sau îşi pot continua investigaţiile în cadrul studiilor de doctorat  la UnAŞM, în instituţiile de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi diverse structuri / organizaţii ce ţin de specialitatea respectivă.

Onestitatea academică

Dezvoltarea profesională este axată pe cunoaşterea activă (prin analiză, sinteză şi investigaţii), studentul fiind plasat în centrul activităţii didactice, motivând interesul şi curiozitatea faţă de procesele ce se petrec în mediu. În acelaşi timp, esenţial este respectul acordat cunoaşterii produse de ceilalţi, indicând sursa de citare. Este interzis copiatul la examene, lucrări, teste, în timpul activităţii individuale şi elaborării rapoartelor, eseurilor. Importantă este interrelaţia adecvată între studenţi şi dintre studenţi şi profesori. Respectarea regulilor de conduită civică şi academică va asigura un proces de instruire de calitate înaltă.