Geografie fizică a continentelor şi oceanelor

S.05.O.040 Credite 5

Semestrul de toamnă

Titular de curs: lector superior Castraveţ Tudor, e-mail: tcastravet@gmail.com

Eligibilitatea: licenţă, specialitatea Geografie

Pre-rechizit: diplomă de bacalaureat

Structura:
curs teoretic – 60 ore (4 ore săptămânal)
lucrări de laborator - 60 ore (4 ore săptămânal)
activităţi individuale ale studentului – 30 ore

Activităţi formative
Cursul Geografia fizică a Continentelor şi Oceanelor este destinat studenţilor de la specialitatea Geografie. Cursul constă din prelegeri şi lucrări practice. La încheierea lui studenţii vor fi în stare: să descrie particularităţile naturii continentelor şi oceanelor, să localizeze pe hartă obiecte geografice, să analizeze cauzele variaţiei spaţio-temporale a componentelor naturii, să elaboreze şi aplice algoritmi de caracterizare a ţărilor şi regiunilor fizico-geografice şi a componentelor naturii, să aprecieze rolul factorilor genetici în formarea componentelor fizico-geografice ale mediului, să formuleze principii de regionare fizico-geografică, să evidenţieze particularităţile naturii ţărilor şi regiunilor fizico-geografice.

Conţinutul cursului
Obiectul de studiu al geografiei continentelor şi oceanelor. Continentele şi Oceanele. Origine, aşezare, interdependenţe. Europa. Caracterizare de ansamblu. Aşezare, întinderi, limite. Unităţile structurale, relieful şi paleogeografia Europei. Caractere hidroclimatice şi biopedologice ale Europei. Regionarea fizico-geografică a Europei. Europa de Nord. Europa de Vest şi Centrală.
Europa de Sud. Europa de Est. Oceanul Atlantic. Privire de ansamblu. Istoricul explorării. Structura geologică şi relieful fundului Oceanului Atlantic. Clima, apele şi lumea organică a Oceanului Atlantic. Oceanul Arctic. Privire de ansamblu. Structura geologică şi relieful fundului oceanic. Clima, apele şi lumea organică a Oceanului Arctic. Asia. Caracterizare de ansamblu. Aşezare, întinderi, limite. Istoricul explorării. Unităţile structurale, relieful şi paleogeografia Asiei. Caractere hidroclimatice şi biopedologice ale Asiei. Regionarea fizico-geografică a Asiei. Asia de Sud-Vest şi Asia de Sud. Asia de Sud-Est şi Asia de Est. Asia Centrală. Asia de Nord. Oceanul Indian. Privire de ansamblu. Istoricul explorării. Structura geologică şi relieful fundului Oceanului Indian. Clima, apele şi lumea organică ale Oceanului Indian. Africa. Caracterizare de ansamblu. Aşezare, întinderi, limite. Istoricul explorării. Unităţile structurale, relieful şi paleogeografia Africii. Caractere hidroclimatice şi biopedologice ale continentului african. Regionarea fizico-geografică a Africii. Atlasul, Sahara şi Sudanul. Abissomalia şi Africa Estică Înaltă. Guineea Superioară şi Depresiunea Zair. Africa de Sud şi Africa Insulară.

Lista surselor bibliografice obligatorii la curs
Reabcikov, A. (red.), Fiziceskaia gheografia materikov i okeanov, Moskva, 1963-1988; Eramov, P., Praktikum po fiziceskoi gheografii materikov, Moskva, 1987; Marin, I., Continentele. Geografie regională, Bucureşti, 1995; Efros, V., Geografia oceanelor, Chişinău, 2000; Atlase geografice.

Evaluarea
Activitatea studentului va fi monitorizată la fiecare tip de activitate şi va fi apreciată prin note. La sfârşitul cursului va avea loc examenul final (180 min., scris), care va include un test complex de întrebări la nivel de cunoaştere, integrare şi aplicare a cunoştinţelor. Nota finală se va constitui din reuşita academică demonstrată la lucrările de control (20%), activităţile individuale (teme, referate, proiecte, studii de caz etc.) (20%), testarea periodică prin lucrări de control aplicaţiile practice în laborator (20%) şi examenul final (40%).

Onestitatea academică
Lucrând în cadrul acestui curs este important de dezvoltat spiritul de echipă şi de lucru în grup. Vă încurajez să vă ajutaţi reciproc în cadrul seminarelor şi activităţilor multimedia, efectuând temele în cadrul activităţilor individuale, însă fiecare temă, activitate sau lucrare prezentată spre evaluare trebuie sa fie una originală. Nu se acceptă plagierea, copierea, utilizarea directă a materialelor de Internet, etc.

Va rog să citiţi cu atenţie Codul de Etică şi Regulamentul studentului UnAŞM