Chimie

Descrierea generală

Azi chimia stă la baza diverselor domenii de activitate ale  omului. Aceasta se datorează succeselor obţinute în chimia aplicată, ce se bazează pe rezultatele cercetărilor fundamentale în diferite domenii ale chimiei contemporane: anorganică, bioanorganică,  analitică, fizică, organică şi bioorganică, coloidală şi cuantică, ecologică etc. 
Programul de studiu la masterat Chimie, este preconizat pentru absolvenţii ciclului I a studiilor universitare, care sunt deţinătorii diplomelor de licenţă la specialităţile Chimie, Biologie, Fizică, Ecologie (la solicitare). În cadrul specialităţii Chimie se prevede pregătirea specialiştilor cu profil larg, care vor poseda cunoştinţe vaste în domeniu. Pentru asigurarea calităţii instruirii se propun cursuri aprofundate ce vizează realizările în  diferite domenii ştiinţifice contemporane.  Programul de studiu prevede discipline fundamentale ca: Cercetare şi dezvoltare tehnologică; Sinteză organică fină; Adsorbanţi carbonici, Adsorbanţi minerali; Termodinamica şi Cinetica, Modelarea echilibrelor chimice complexe în sistemele acvatice, care sunt menite să formeze competenţe de bază ale absolventului. În cadrul disciplinelor de specialitate Chimia metalelor tranziţionale, Mecanica şi chimia cuantică, Metode fizice de cercetare în chimie, Compuşi coordinativi, Nanomateriale, studenţii obţin cunoştinţe şi abilităţi specifice specialităţii.

La finalizarea studiilor, absolventul va obţine:
competenţe generale:

 • să estimeze importanţa realizărilor chimiei contemporane  pentru societate;
 • să cunoască situaţia contemporană şi a perspectivelor de dezvoltare ale domeniilor chimiei;
 • să efectueze o analiză ştiinţifică a problemelor teoretice şi experimentale recente ale chimiei;
 • să aplice în practică cunoştinţele acumulate prin propuneri de idei, concepte, modele;
 • să realizeze activităţi experimentale în scopul promovării rezultatelor obţinute;
 • să însuşească şi să utilizeze tehnologii informaţionale moderne.

competenţe specifice:

 • să elaboreze diferite modalităţi de obţinere şi utilizare a compuşilor chimici;
 • să propună şi să realizeze proiecte de cercetare ştiinţifică;
 • să utilizeze tehnologiile contemporane în cercetare;
 • să poată obţine şi sa aplice după destinaţie compuşii necesari;
 • să poată analiza  şi determina structura substanţelor chimice;
 • să  poată aplica rezultatele inovaţionale din domeniul chimiei în practică.

Institute încadrate în realizarea programului

Institutul de Chimie al AŞM (Certificat de acreditare: Seria I nr. 004, din 20.07.2006);
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM (Hotărârea nr.AC-07/1-3, din 25 noiembrie 2010, Certificat de acreditare: seria I nr.024)
Institutul de Fizică Aplicată a AŞM (Certificat de acreditare: seria I nr. 007, Hotărârea nr. 21/AC din 18.05.2006)

Direcţiile ştiinţifice fundamentale şi aplicate

Combinaţii coordinative biologic active. Sinteza şi studiul combinaţiilor structurale metalo-organice cu o porozitate înaltă. Catalizatori pentru fotoliza apei. Nanoparticole ale oxizilor metalelor de tranziţie pentru utilizare în microelectronică, în celule fotovoltaice, în medicină. Evidenţierea proceselor electronice de activare a moleculelor mici în reacţiile de coordonare la compuşii metalelor de tranziţie şi a mecanismelor de reacţie în cinetica chimică şi cataliză. Sinteza şi studiul compuşilor naturali. Sinteza şi studiul compuşilor cu destinaţie parfumerică şi cosmetică. Catalizatori organici pentru reacţiile aldol intermoleculare. Noi catalizatori pentru sinteze asimetrice, cercetarea mecanismelor reacţiilor cu un înalt grad de regio- şi stereoselectivitate. Chimia fizică a proceselor la interfaţa corp solid-lichid. Elaborarea tehnologiilor durabile de sinteză a cărbunilor activi şi de activare a adsorbanţilor minerali. Stabilirea mecanismelor de adsorbţie a poluanţilor pe adsorbanţi carbonici şi minerali. Elaborarea noilor metode şi procedee tehnologice de potabilizare a apelor subterane şi de suprafaţă, de epurare a apelor reziduale, de valorificare a produselor secundare de la întreprinderile de prelucrare a produselor agricole. Evidenţierea mecanismelor de migrare şi transformare a poluanţilor în sistemul apă-substanţe în suspensie-depuneri de fund.       

Perspective de angajare

Absolvenţii studiilor de masterat la programul Chimie îşi vor continua cercetările în cadrul studiilor de doctorat în instituţiile de cercetare ale AŞM sau vor activa în calitate de cercetători ştiinţifici în laboratoarele institutelor Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  De asemenea, ei pot fi angajat în agenţiile de testare a unor factori ai mediului ambiant,  în întreprinderi de producţie cu utilizarea tehnologilor chimice, in calitate de ingineri tehnologi în industria alimentara, farmaceutica cosmetologica etc.

Onestitatea academică

Dezvoltarea profesională este axată pe cunoaşterea activă (prin analiză, sinteză şi investigaţii), studentul fiind plasat în centrul activităţii didactice, motivând interesul şi curiozitatea faţă de procesele ce se petrec în mediu. În acelaşi timp, esenţial este respectul acordat cunoaşterii produse de ceilalţi, indicând sursa de citare. Este interzis copiatul la examene, lucrări, teste, în timpul activităţii individuale şi elaborării rapoartelor, eseurilor. Importantă este interrelaţia adecvată între studenţi şi dintre studenţi şi profesori. Respectarea regulilor de conduită civică şi academică va asigura un proces de instruire de calitate înaltă.