Biroul Senatului

BIROUL SENATULUI asigură conducerea operativă a Universităţii. Instituirea, competenţele şi activitatea Biroului şi ale Consiliului de Administraţie sunt reglementate de către Senatul universitar.

ATRIBUŢII

 • asigură administrarea operativă a universităţii;
 • asigură îndeplinirea hotărârilor Senatului şi rezolvarea problemelor curente în perioada dintre şedinţele Senatului;
 • înaintează Senatului spre avizare propuneri de înfiinţare / desfiinţare a facultăţilor, catedrelor, instituie unele comisii axate pe anumite probleme şi supune votului Senatului componenţa nominală a acestora;
 • propune Senatului modul de desfăşurare a concursului de admitere, precum şi cifra de şcolarizare pentru anul viitor;
 • propune Senatului spre aprobare acordarea titlurilor de „Doctorem Honoris Causa” şi „Professorem Honorificum”;
 • examinează şi propune Senatului spre aprobare acordarea unor distincţii, menţiuni şi premii colaboratorilor, studenţilor, doctoranzilor pentru activitate ştiinţifică deosebită; elaborarea manualelor, monografiilor, materialelor didactice, etc.;
 • convoacă Senatul universitar şi Consiliul de administraţie în şedinţe ordinare şi extraordinare;
 • prezintă Senatului spre aprobare toate regulamentele interne;
 • informează comunitatea academică referitor la deciziile proprii şi ale Senatului universitar;
 • utilizează ştampila Universităţii (numai rectorul şi prorectorii) în conformitate cu prevederile legale.

COMPONENŢA NOMINALĂ

 • Duca Maria, dr. hab., prof. univ., academician, rector.
 • Șestacova Tatiana, dr., secretar ştiinţific.
 • Port Angela, dr., conf. univ., prorector pentru activitate didactică.
 • Potîng Tatiana, dr., prorector pentru cercetare și managementul calității.
 • Erhan Ana, prorector în probleme de administrare.