Managementul calităţii

MISIUNE

Universitatea promovează standardele de calitate în realizarea procesului de învăţământ şi cercetare, urmărind optimizarea tuturor activităţilor, prin încurajarea spiritului creativ şi responsabilizarea fiecărui membru al comunităţii academice în realizarea atribuţiilor sale.

STRUCTURĂ

Sistemul de Management al Calităţii (SMC) vizează monitorizarea, evaluarea, îmbunătăţirea continuă a calităţii procesului instructiv-educativ prin următoarele componente de bază:

 • Consiliul de Asigurare a Calităţii
 • Responsabilul Instituţional de Calitate
 • Secţia Studii şi Managementul calităţii
 • Comisia de Asigurare a Calităţii a Facultăţii
 • Responsabilul de Calitate la Facultate
 • Responsabilul de Calitate la Catedră

RESPONSABILITĂŢI

La nivelul universităţii

 • Rectorul coordonează SMC în UnAŞM, determină strategia şi priorităţile în domeniul calităţii si monitorizează aplicarea lor.
 • Prorectorii coordonează implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMC în sectoarele pe care le gestionează.  
 • Responsabilul Instituţional pentru Calitate asigură dezvoltarea şi funcţionarea SMC, planifică desfăşurarea evaluărilor interne la UnAŞM.
 • Consiliul de Asigurare a Calităţii examinează actele normative şi de procedură privind SMC, identifică şi analizează problemele de asigurare a calităţii, propune măsuri corective.

 La nivelul facultăţii

 • Decanul promovează politica şi obiectivele strategice ale UnAŞM în domeniul asigurării calităţii.
 • Responsabilul pentru Calitate al Facultăţii menţine si optimizează SMC, planifică şi desfăşoară evaluările interne la facultate.
 • Comisia de Asigurare a Calităţii este responsabilă de calitatea activităţilor la nivelul facultăţii, având un rol similar cu cel al Consiliului de Asigurare a Calităţii la nivelul universităţii.

La nivelul catedrei

 • Şeful catedrei asigură calitatea tuturor proceselor care se desfăşoară în cadrul catedrei: învăţământ, cercetare, organizarea procesului de studii.
 • Urmăreşte realizarea obiectivelor generale şi specifice privind instruirea personalului, planificarea şi desfăşurarea evaluărilor interne.

SECŢIA STUDII ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII coordonează şi asigură calitatea tuturor activităţilor de formare profesională, ciclul I şi II de studii superioare la UnAŞM.


ACTIVITĂŢI

 • Monitorizarea activităţii structurilor de asigurare a calităţii învăţământului la UnAŞM.
 • Elaborarea actelor normative interne (regulamente, proceduri, criterii) în domeniul calităţii.
 • Coordonarea şi evaluarea  calităţii Programelor de studii (facilităţi, planuri de studii, suport curricular, personal didactic etc.).
 • Realizarea statisticilor privind rezultatele academice. Coordonarea şi monitorizarea procedurilor de evaluare (formativă, finală).
 • Evidenţa şi controlul calităţii stagiilor de practică (program curricular, seminare/conferinţe de evaluare a competenţelor formate).
 • Asigurarea condiţiilor de realizare a procedurii de evaluare externă.

DOCUMENTE AFERENTE SMC

Regulament privind Sistemul de Management al Calităţii în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Regulament de funcţionare a Consiliului de Asigurare a Calităţii în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Regulament de funcţionare a Comisiei de Asigurare a Calităţii a Facultăţii.

Instrucţiuni şi proceduri de lucru (evaluarea curriculum-ului, gradul de satisfacţie a studenţilor şi a angajatorului, inserţia în câmpul muncii etc. ).