Studii

Desfăşurarea procesului de studii se realizează în baza planurilor de învaţamânt pe domenii de formare profesionala/specialitaţi/programe, structurate pe semestre, în conformitate cu actele normative ce reglementează învăţământul superior în RM şi al regulamentelor interne.  
Managementul procesului de instruire prin care se asigură misiunea şi obiectivele Programelor de studii oferite de USDC include următoarele activităţi ale secţiei:

ORGANIZAREA PROCESULUI DIDACTIC

 • organizarea şi coordonarea activităţilor de elaborare şi perfecţionare a planurilor de învăţământ;
 • coordonarea şi monitorizarea organizării temporale a procesului de învăţământ (calendarul academic, orarul lecţiilor - structura şi respectarea acestuia, eficienţa utilizării sălilor de curs şi laboratoarelor de instruire);
 • promovarea şi stimularea utilizării unor noi forme şi tehnologii de predare /evaluare a cunoştinţelor;
 • controlul întocmirii şi executării orarului examenelor în sesiunile ordinare,  de licenţă şi masterat;
 • analiza rezultatelor atestărilor, susţinerii colocviilor şi examenelor, prezentarea informaţiei respective Consiliului de Administraţie, Senatului;
 • gestionarea platformei educaţionale în vederea completării baze de date şi utilizării eficiente a acesteia în instruire.

REALIZAREA PLANURILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 • organizarea şi coordonarea activităţilor în calcularea volumului sarcinii de studii, elaborarea propunerilor privind statele corpului profesoral-didactic;
 • coordonarea calculelor pentru salarii, plaţii pentru orele îndeplinite de cate cumularzi sau realizate suplimentar;
 • evaluarea nivelului de realizare a sarcinii didactice planificate de catedrele de profil.

PERFECTAREA ORDINELOR, DISPOZIŢIILOR ŞI ACTELOR DE STUDII

 • elaborarea ordinelor şi dispoziţiilor privind desfăşurarea procesului de studii;
 • eliberarea borderourilor de examinare la sesiuni;
 • coordonarea întocmirii şi eliberării actelor (diplome,  supliment la diplomă, adeverinţe de confirmare a studiilor, carnete de note şi de student  etc.);
 • controlul perfectării dosarelor studenţilor, fişelor academice.

REDACTARE ŞI EDITARE

 • elaborarea propunerilor privind planul de editare a lucrărilor didactico-metodice;
 • elaborarea planului de editare a carnetelor de student, carnetelor de note, registre ale grupelor academice, agende, plan individual al profesorului, programe analitice etc.;
 • redactarea şi multiplicarea blanchetelor de documente.

COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

 • coordonarea activităţii Senatului studenţesc;
 • coordonarea şi evaluarea eficienţei activităţii şefilor grupelor academice;
 • suport decanatelor în organizarea activităţilor extracurriculare;
 • coordonarea realizării planului de activităţi în conformitate cu strategiile naţionale în domeniul tineretului.