Demografie

Descrierea generală

Programul de studiu la masterat, specialitatea Demografieeste preconizat pentru absolvenţii ciclului I al studiilor universitare, deţinători ai diplomelor de licenţă la specialităţile  321.1 Sociologie, 331.1 Asistenţa Socială, 36 Ştiinţe Economice şi 425.1 Geografie. Necesitatea acestui program de masterat este determinată de lipsa specialiştilor în domeniul demografic în Republica Moldova, iar programele de studii ale specialităţilor nominalizate includ doar unele compartimente ale demografiei.  Pregătirea specialiştilor de înaltă calificare prin studii de masterat în acest domeniu este oportună pentru activitatea în Institutele Secţiei de Ştiinţe Socio-umaniste a AŞM (Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice), structuri guvernamentale (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei) etc. Programul prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul ştiinţelor socioumanistice, ale căror baze au fost obţinute în cadrul ciclului I; studierea detaliată a mecanismelor de cercetare proprii disciplinelor incluse în categoriile Ştiinţe umanistice şi Ştiinţe sociale, precum şi a tehnicilor moderne de investigare în domeniile respective. Pentru realizarea unei abordări complexe a procesului de instruire programul prevede următoarele discipline fundamentale: Cercetare şi dezvoltare tehnologică, Teoria şi metodologia cercetării, Metodologia cercetării sociale,  Analiza şi prognoza demograficăcare vor contribui la extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice, iar disciplinele de specialitate Dinamica populaţiei, Organizarea teritorială a societăţii, Planificarea familială şi sănătatea reproducerii, Mortalitatea populaţiei,  Surse de informaţii şi date asupra populaţiei şi fenomenelor demografice,  Formarea familiei şi natalitatea, Statistica demografică, Natalitatea şi comportamentul reproductiv, Programe statistice de prelucrare a datelor demografice, Politici demografice, Economia migraţiilor, Morbiditatea populaţiei şi politici sanitare, Aspecte juridice ale demografiei, Economia resurselor umanesunt menite să formeze competenţele profesionale şi instrumentale de cercetare ale absolventului programului de Master. 
Masteratul Demografie  preconizează cunoaşterea şi însuşirea tehnicilor de investigare şi prognozare la nivelul fenomenelor demografice, ilustrând prin aceasta dinamismul ştiinţelor sociale şi umanistice contemporane. Integrarea informaţiilor obţinute prin aceste investigaţii constituie o altă caracteristică a dezvoltării disciplinelor socioumanistice contemporane.

La finalizarea studiilor, absolventul va obţine:

competenţe generale:

 • să autoevalueze performanţele proprii din domeniul ştiinţelor umanistice;
 • să realizeze activităţi de cercetare în scopul promovării şi transferării în diverse sectoare de     activitate a rezultatelor obţinute;
 • să estimeze importanţa realizărilor ştiinţelor umanistice pentru societate;
 • să aplice tehnologii informaţionale moderne în obţinerea şi prelucrarea datelor demografice;
 • să comunice rezultatele cercetărilor specialiştilor din domeniu, precum şi publicului larg.
 • să analizeze, prin comparare,   rezultatele obţinute cu datele existente în diferite bănci de date.

competenţe specifice:

 • să identifice principalele direcţii de cercetare  a demografiei;
 • să identifice şi sa aplice metodologii de studiu demografiei;
 • să cerceteze, elaboreze şi implementeze proiecte, care să conducă la soluţii sociale;
 • să stabilească priorităţile studiilor interdisciplinare în cercetările demografice;
 • să adapteze realizările ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile ce ţin de demografie;
 • să utilizeze tehnologiile contemporane în colaborarea profesională.

Institute încadrate în realizarea programului:

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice  AŞM (Certificat de acreditare: seria I Nr.016, Hotărârea  nr.38/AC din 28.06.2007);
Institutul de Istorie, Stat şi Drept AŞM (Certificat de acreditare: seria I Nr.015, Hotărârea nr.35/AC din 12.04.2007);
Institutul Patrimoniului Cultural AŞM (Certificat de acreditare: seria I Nr.013, Hotărârea nr.33/AC din 11.06.2007).

Perspective de angajare

Absolvenţii programului de masterat Demografie pot să-şi continue cercetările în cadrul studiilor de doctorat, atât în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cât şi în instituţiile de cercetare ale Academiei de Ştiinţe din Moldova sau să se încadreze în diverse structuri şi organizaţii ce ţin de specialitatea respectivă.