Conferinţa știinţifică cu participare internatională “BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE", Ediția a III-a.

În data de 22 noiembrie 2019 sub egida Departamentului Științe biologice și geonomice a Universității De Stat „Dimitrie Cantemir”, şi-a desfășurat lucrările Conferinţa știinţifică cu participare internatională “BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE", Ediția a III-a. Conferința științifică menționată a fost organizată și realizată în colaborare cu așa instituții ca: Universitățile ,,Bioterra” și ,,Spiru Haret” din București, România, precum și Institutul de Ecologie și Geografie, MECC.
Conferinţa Știinţifică cu Participare Internaţională a fost dedicată Zilei Internaţionale a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie Ştiinţă şi Cultură.
Evenimentul a întrunit circa 90 de specialiști notorii în domeniul meteorologiei, climatologiei, schimbărilor climatice, hazardurilor naturale, ecologiei și protecției genofondului, agriculturii, ameliorării plantelor, biomedicinei, bioinformaticii, bioeconomiei, siguranței alimentare, energiei regenerabile, de la universități și instituții de profil din străinătate (circa 20 persoane) și di țară (peste 70 de persoane): Universitatea Bioterra din București; Universitatea Spiru Haret din București; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași;. La conferință au participat masiv profesori și savanți de launiversitățile și instituțiile științifice de profil din țară: USDC, USM, IEG, IMB, IFS, IZ, GB(I), IGS, ICJP, IGFPP ale MECC.
Lucrările Conferinței științifice cu participare internațională au fost deschise de rectorul USDC dr. hab, conf.univ. Aurelia HANGANU, care în cuvîntul de salut a subliniat faptul că Universitatea a decis să organizeze ediția a III-a a conferinţei în cauză, în speranța că problematica propusă va fi tot mai frecventă pe ordinea de zi a conferințelor științifice și la întrunirile factorilor de decizie, deoarece epoca actuală este marcată de încălzirea globală, datorată în mare măsură de către activitățile antropice, ceea ce face ca societatea să se confrunte cu două mari probleme: pe de o parte, necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a împiedica influența antropică asupra sistemului climatic, iar pe de altă parte - necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, ținând cont de faptul că aceste efecte sunt deja vizibile și inevitabile datorită inerției sistemului climatic.
Totodată, dna rector a adus mulțumiri coorganizatorilor Conferinței, oaspeților și tuturor participanților veniți la acest vast eveniment.
Cu cuvânt de salut la deschiderea Conferinței au venit:
Victor MORARU, Vicepreședinte al AȘM, Coordonatorul Secției Științe sociale, economice, umaniste și arte, mem. cor., dr. hab., prof.univ.; Nicole Livia PETCULESCU, prof. univ., dr. ing., prorector Relații Internaționale, Universitatea ,,Bioterra” din București, România; Eduard IONESCU, prof. univ., dr., prorector Cercetare Științifică, Universitatea ,,Spiru Haret” din București, România; Maria DUCA, acad., dr. hab., prof. univ., CGF, USDC; Maria NEDEALCOV, mem. cor., dr. hab., prof. univ., director, Institutul de Ecologie și Geografie, MECC.
În cadrul şedinţei în plen au fost audiate mai multe rapoarte:

1. VLĂSCEANU Gabriela Antoaneta, conf. univ., dr., farm. pr. EREMIA Florentina conf. univ., dr.Universitatea ,,Bioterra” din București. IMPACTUL UTILIZĂRII DIFERITELOR TIPURI DE APĂ ASUPRA CULTURILOR ECOLOGICE DE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE.
2. ALECU Gheorghe, conf. univ. dr., DRUMEA Mihnea Claudiu, prof. univ., dr., NICOLAU Ingrid Ileana, lect. univ. dr. Universitatea ,,Spiru Haret” din București, România. STRATEGII PRIVIND ADAPTAREA ROMÂNIEI LA EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ÎN SCOPUL CONSERVĂRII BIODIVERSITĂȚII.
3. NEDEALCOV Maria, mem. cor., dr. hab., prof. univ., Institutul de Ecologie și Geografie, MECC. VARIABILITATEA CLIMEI REGIONALE ESTIMATA PRIN PRISMA UNOR NOI INDICI CLIMATICI.
4. ZĂRNESCU Odi Mihaela, conf. univ. dr., IONESCU Ionel Eduard, prof. univ., dr.  Universitatea ,,Spiru Haret” din București, România, ROLUL INSTITUȚIILOR DE CREDIT ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ.
5. BEGU Adam, dr. hab., prof. univ. USDC. UNELE COMPONENTE ȘI ELEMENTE NATURALE VALOROASE DIN DEFILEUL LOPATNA.
6. LUNGU Marius, conf. univ. dr., Universitatea ,,Ovidius” din Constanța. FENOMENE CLIMATICE DE RISC DIN DOBROGEA, ROMÂNIA.
7. PÎNZARU Pavel, dr., conf. cerc. Grădina Botanică (Institut), MECC. VARIABILITATEA SPECIEI TULIPA BIEBERSTEINIANA SCHULT. ET SCHULT.F. (LILIACEAE) ÎN FLORA REPUBLICII MOLDOVA.
8. MANIC Ştefan, dr. hab., conf. univ. Grădina Botanică (Institut), MECC. MACROMICETELE PĂDURILOR CU GORUN.
9. SFÎCĂ Lucian, conf. univ., BALTAG Ștefan-Emanuel, cerc. șt., GALAN Petrișor, drd. Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași. INFLUENȚA CONDIȚIILOR METEOROLOGICE HIVERNALE ASUPRA POPULAȚIEI DE ȘORECAR COMUN (BUTEO BUTEO) DIN NORD-ESTUL ROMÂNIEI.
10. MORARU Constantin, dr. hab., prof. univ. Iațco Lilia, drd. Institutul de Geologie și Seismologie, MECC. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗ УРОВНЕЙ ГРУНТОВЫХ ВОД ПОД ВЛИЯНИЕМ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ.

În a doua jumătate a zilei a continuat susținerea rapoartelor științifice în secții, conform Programului Conferinței:

  • Biodiversitatea ecosistemelor acvatice și terestre.
  • Invaziile biologice în condiții de instabilitate a factorilor climatici.
  • Schimbări climatice și riscuri asociate.
  • Riscuri naturale și tehnogene.
  • Impactul schimbărilor climatice asupra mediului și socitetății.
  • Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova: stare și tendințe.

Ilie Boian, dr.,conf.univ.
Daniela Elenciuc, dr.,conf.univ.