Stagii de practică

Limbi și Literaturi

Practica de iniţiere în specialitate

Stagiile de practică, realizate de către studenţii specialităţii limba şi literatura română şi limba engleză, reprezintă continuarea orelor teoretice şi practice într-un mod mai desfăşurat, cu perspectiva determinării domeniului de cercetare ulterioară.
Practica de iniţiere are scopul de a forma studenţilor competenţe generale pentru specialitatea dată, a oferi informaţii referitor la direcţiile de dezvoltare care se conturează la ora actuală în lingvistică, la procesele care determină evoluţia lingvisticii (gramaticii, fonologiei, lexicologiei, stilisticii, traducerii, istoriei limbii, metodologiei studierii intensive a limbii) şi literaturii contemporane (universale şi române). Pe parcursul practicii, studenţii se familiarizează cu direcţiile de cercetare şi tendinţele actuale în filologie. Reieşind din interesele şi motivaţia personală, studenţii îşi determină domeniul de cercetare şi conducătorul ştiinţific din domeniu pentru a realiza o serie de investigaţii şi a acumula material pentru proiectele de an şi teza de licenţă, precum şi continuarea studiilor/cercetărilor în cazul satisfacerii criteriilor de eligibilitate şi a motivării personale.
Practica de iniţiere se finalizează cu elaborarea, de către fiecare student, a unui proiect de an (20-25 pagini), care reprezintă un raport ştiinţific asupra unei probleme din domeniu, care, ulterior, se va dezvolta în teza de an şi de licenţă şi va  include: actualitatea temei selectate, scopul şi obiectivele, revista literaturii, propuneri şi recomandări, bibliografia utilizată. 
Proiectele sunt susţinute public, printr-o comunicare orală de 5-7 minute. La aprecierea studentului se ţine cont de următoarele cerinţe: îndeplinirea sarcinilor prevăzute în programul practicii,  frecvenţa obligatorie a studentului la practică, calitatea proiectului de an şi  prezentarea acestuia, calitatea răspunsurilor la întrebările suplimentare. Calificativul evaluării este admis/respins.

 

Practica de specialitate

Practica de specialitate se realizează în cadrul Institutului de Filologie al AŞM, precum şi în alte subdiviziuni ale AŞM din domeniu, la USDC, Biblioteca "A. Lupan". Practica se efectuează  sub conducerea responsabilului de practică, în strânsă conlucrare cu tutorele ştiinţific, care participă la aprecierea tematicii tezelor de an ale studenţilor, la identificarea şi definitivarea  scopului şi obiectivelor cercetărilor, la  analiza metodologiei de efectuare a cercetării. La finisarea practicii de specialitate, studentul este obligat să prezinte un raport la catedră, care include o descriere a  activităţilor în perioada pacticii, portfoliul practicii de traducere şi teza de an.

Teza de an reprezintă o activitate prevăzută în curriculumul practicii‚ care are menirea de a forma abilităţi de cercetare teoretică şi practică‚ de formare profesională a studentului, de aprofundare într-un anumit domeniu al specialităţii, în scopul realizării unui studiu axat pe o problemă actuală. Temele tezelor sunt propuse la sfârşitul  semestrului de toamnă. Studentul alege tema conform intereselor sale ştiinţifice. Tezele de an se realizează sub îndrumarea unui conducător ştiinţific, în corespundere cu direcţiile de cercetare  ale catedrelor sau cu alte sarcini instructiv-aplicative. 
Tema tezei de licenţă urmează să reflecte probleme de interes teoretic şi practic pentru domeniul de cercetare; să solicite autorului valorificarea şi aplicarea cunoştinţelor acumulate; să evidenţieze contribuţia personală a studentului la soluţionarea aspectelor practice derivate din temă.
Teza  constituie o componentă esenţială a evaluării practicii de specialitate.

Filosofie

Practica de iniţiere în specialitate

Stagiile de practică, realizate de către studenţii specialităţii limba şi literatura română şi limba engleză, reprezintă continuarea orelor teoretice şi practice într-un mod mai desfăşurat, cu perspectiva determinării domeniului de cercetare ulterioară.
Practica de iniţiere are scopul de a forma studenţilor competenţe generale pentru specialitatea dată, a oferi informaţii referitor la direcţiile de dezvoltare care se conturează la ora actuală în lingvistică, la procesele care determină evoluţia lingvisticii (gramaticii, fonologiei, lexicologiei, stilisticii, traducerii, istoriei limbii, metodologiei studierii intensive a limbii) şi literaturii contemporane (universale şi române). Pe parcursul practicii, studenţii se familiarizează cu direcţiile de cercetare şi tendinţele actuale în filologie. Reieşind din interesele şi motivaţia personală, studenţii îşi determină domeniul de cercetare şi conducătorul ştiinţific din domeniu pentru a realiza o serie de investigaţii şi a acumula material pentru proiectele de an şi teza de licenţă, precum şi continuarea studiilor/cercetărilor în cazul satisfacerii criteriilor de eligibilitate şi a motivării personale.
Practica de iniţiere se finalizează cu elaborarea, de către fiecare student, a unui proiect de an (20-25 pagini), care reprezintă un raport ştiinţific asupra unei probleme din domeniu, care, ulterior, se va dezvolta în teza de an şi de licenţă şi va  include: actualitatea temei selectate, scopul şi obiectivele, revista literaturii, propuneri şi recomandări, bibliografia utilizată. 
Proiectele sunt susţinute public, printr-o comunicare orală de 5-7 minute. La aprecierea studentului se ţine cont de următoarele cerinţe: îndeplinirea sarcinilor prevăzute în programul practicii,  frecvenţa obligatorie a studentului la practică, calitatea proiectului de an şi  prezentarea acestuia, calitatea răspunsurilor la întrebările suplimentare. Calificativul evaluării este admis/respins.

 

Practica de specialitate

Practica de specialitate se realizează în cadrul Institutului de Filologie al AŞM, precum şi în alte subdiviziuni ale AŞM din domeniu, la USDC, Biblioteca "A. Lupan". Practica se efectuează  sub conducerea responsabilului de practică, în strânsă conlucrare cu tutorele ştiinţific, care participă la aprecierea tematicii tezelor de an ale studenţilor, la identificarea şi definitivarea  scopului şi obiectivelor cercetărilor, la  analiza metodologiei de efectuare a cercetării. La finisarea practicii de specialitate, studentul este obligat să prezinte un raport la catedră, care include o descriere a  activităţilor în perioada pacticii, portfoliul practicii de traducere şi teza de an.

Teza de an reprezintă o activitate prevăzută în curriculumul practicii‚ care are menirea de a forma abilităţi de cercetare teoretică şi practică‚ de formare profesională a studentului, de aprofundare într-un anumit domeniu al specialităţii, în scopul realizării unui studiu axat pe o problemă actuală. Temele tezelor sunt propuse la sfârşitul  semestrului de toamnă. Studentul alege tema conform intereselor sale ştiinţifice. Tezele de an se realizează sub îndrumarea unui conducător ştiinţific, în corespundere cu direcţiile de cercetare  ale catedrelor sau cu alte sarcini instructiv-aplicative. 
Tema tezei de licenţă urmează să reflecte probleme de interes teoretic şi practic pentru domeniul de cercetare; să solicite autorului valorificarea şi aplicarea cunoştinţelor acumulate; să evidenţieze contribuţia personală a studentului la soluţionarea aspectelor practice derivate din temă.
Teza  constituie o componentă esenţială a evaluării practicii de specialitate.