Matematică și Informatică

Descrierea generală

Programul Matematică şi Informatică este un masterat de cercetare, orientat spre pregătirea specialiştilor ce cunosc profund metodologia cercetării matematice, sunt capabili să formuleze şi să elaboreze metode noi de cercetare pentru problemele actuale din ştiinţă şi tehnică. Pentru asigurarea calităţii instruirii se propun cursuri aprofundate ce vizează realizările în  diferite domenii ştiinţifice contemporane.  Programul de studiu prevede discipline  fundamentale: Cercetare şi dezvoltare tehnologică; Teoria algoritmilor; Topologie generală; Limbaje formale şi automate; Funcţii booleene;  Teoria probabilităţi şi aplicaţii. În cadrul disciplinelor de specialitate: Teoria grupurilor; Ecuaţii diferenţiale ordinare şi aplicaţii; Elemente ale teoriei Quasigrupurilor; Modelarea matematică a proceselor macroeconomice; Geometrie discretă a spaţiului hiperbolic; Teoria inelelor şi modulelor; Metode numerice studenţii obţin cunoştinţe şi abilităţi specifice specialităţii. Disciplinele predate şi cercetările efectuate în cadrul acestui masterat se axează spre formarea unui specialist capabil să aplice aparatul matematic la studierea diverselor procese şi să efectueze investigaţii ştiinţifice  în diferite domenii cu implicarea aprofundată a matematicii la modelarea proceselor studiate.

La finalizarea studiilor, absolventul va obţine:
competenţe generale:

  • să estimeze importanţa realizărilor matematicii şi informaticii pentru societate;
  • să cunoască, să selecteze şi să aplice modalităţile de autoinstruire în domeniul matematicii,    informaticii şi domeniilor aferente;
  • să evidenţieze direcţiile principale de dezvoltare a  matematicii şi informaticii moderne;
  • să cunoască tendinţele contemporane şi să înţeleagă perspectivele de dezvoltare a domeniului;

competenţe specifice:

  • să analizeze ştiinţific problemele teoretice şi aplicate ale matematicii şi informaticii;
  • să formuleze concluzii bine argumentate;
  • să aplice practic cunoştinţele acumulate la elaborarea de idei, concepte, modele;
  • să realizeze activităţi experimentale în scopul promovării şi transferării în diverse sectoare de activitate a rezultatelor obţinute;
  • să-şi dezvolte capacităţile de autoinstruire;
  • să aplice tehnologiile informaţionale moderne.

Institute încadrate în realizarea programului

Institutul de Matematică şi Informatică  AŞM   (Certifcat de acreditare: seria I nr. 002, Hotărârea nr. 5/AC din 12.01.2006).

Direcţiile ştiinţifice fundamentale şi aplicate
Ecuaţii diferenţiale (teoria invarianţilor şi algebrelor Lie la sisteme diferenţiale ordinare). Algebră. Algebra topologică. Quasigrupuri şi analiza combinatorică. Logică matematică. Modelare şi optimizare. Problemele actuale ale dezvoltării societăţii informaţionale. Sisteme suport pentru decizii. Bazele teoretice ale sistemelor informatice. Modele formale de calcul, inclusiv modele de calcul biologic. Sisteme informatice în algebra computaţională. Sisteme informatice în lingvistica computaţională. 

Perspective de angajare

Deţinătorul titlului de master, absolvent al programului „Matematică şi Informatică”, va putea să activeze în centre de cercetare ştiinţifică, în instituţii de învăţământ superior, precum şi într-un şir de unităţi economice ale Republicii Moldova în care există o legătură directă între activitatea de cercetare şi cea de producere. De asemenea, absolvenţii obţin şanse reale de a continua studiile la doctorat.

Onestitatea academică

Dezvoltarea profesională este axată pe cunoaşterea activă (prin analiză, sinteză şi investigaţii), studentul fiind plasat în centrul activităţii didactice, motivând interesul şi curiozitatea faţă de procesele ce se petrec în mediu. În acelaşi timp, esenţial este respectul acordat cunoaşterii produse de ceilalţi, indicând sursa de citare. Este interzis copiatul la examene, lucrări, teste, în timpul activităţii individuale şi elaborării rapoartelor, eseurilor. Importantă este interrelaţia adecvată între studenţi şi dintre studenţi şi profesori. Respectarea regulilor de conduită civică şi academică va asigura un proces de instruire de calitate înaltă.